• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Nhằm đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên tuyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong hệ thống MTTQ Việt Nam các tổ chức thành viên các cấp về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;  ngày 13/12/2021, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành kế hoạch số 383/KH-MTTQ-BTT, về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, góp phần thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Theo đó, Kế hoạch của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp để Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp tập trung tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

 1. Việc triển khai thực hiện kế hoạch phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận nhằm góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; kịp thời cung cấp thông tin, đưa ra các kiến nghị cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng. Đồng thời. đảm bảo công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

2. Thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng nói chung và về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng nhằm phát huy hiệu quả vai trò giám sát của Nhân dân, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

3. Uỷ ban MTTQ Việt Nam chủ động, tích cực tham gia quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, góp phần vào hoàn thiện cơ chế pháp luật nói chung và trong thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng.

4. Uỷ ban MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ thành viên của Mặt trận tăng cường các hoạt động giám sát và tham gia hoạt động giám sát của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác trong việc giám sát thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

5. Qua các hoạt động giám sát kịp thời kiến nghị, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có thẩm quyền trong thực hiện thu hồi tài sản.

6. Uỷ ban MTTQ Việt Nam phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp thực hiện giám sát công tác thi hành án về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

7. Phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo các nội dung của Chỉ thị số 04-CT/TW; tiếp tục thực hiện Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đó quan tâm tới các bài báo phản ánh, liên quan tới thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

8. Kiến nghị việc bảo vệ, khen thưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân, có thành tích trong thực hiện việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

9. Hằng năm tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư theo chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận.

                                                                                 Châu Linh (tổng hợp)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip