• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới” trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ và vai trò giám sát của Nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ công chức khối Mặt trận và đoàn thể huyện giúp bà con nhân dân

thôn Kon Đó, xã Đắk Kôi cải tạo vườn tạp, trồng rau cải thiện đời sống

          Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện nghiêm Kết luận số 43-KL/TW; từ đó, nhận thức và hiểu biết của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện về công tác Dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, quan trọng. Nhiều chủ trương của Đảng về công tác Dân vận đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời. Công tác Dân vận đã bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.  Phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác Dân vận được đổi mới theo hướng dân chủ, dựa vào dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của Nhân dân.

Công tác Dân vận chính quyền được tăng cường và đổi mới, gắn với công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân; đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là huy động nguồn lực trong Nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới... Chính quyền các cấp đã quan tâm phát huy dân chủ trong Nhân dân, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân. Công tác Dân vận trong cơ quan Nhà nước các cấp đã có sự chuyển biến khá rõ nét; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều tiến bộ, gần dân, sát dân, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên.

Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng về công tác Dân vận của lực lượng vũ trang trong tình hình mới; vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi đơn vị, địa phương cơ sở; đảm bảo gắn kết chặt chẽ phong trào “Dân vận khéo” với phong trào “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng công trình dân vận của lực lượng vũ trang; tích cực tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động quần chúng, hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình Nhân dân. Chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp, tạo điều kiện và kịp thời có những giải pháp đúng đắn để động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu về năng lực công tác trong tình hình hiện nay và kỹ năng vận động, tập hợp Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã triển khai tốt công tác phối hợp, nhất là trong việc nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng trong Nhân dân có liên quan đến sản xuất, kinh tế, đời sống…; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết thỏa đáng nhiều vấn đề bức xúc trong Nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; từ đó đã tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Các nội dung giám sát và phản biện xã hội được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm và những vấn đề được đoàn viên, hội viên và Nhân dân quan tâm; đặc biệt đã tổ chức các hội nghị góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng; thực hiện tốt vai trò giám sát quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2026..., góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo niềm tin và đồng thuận trong xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện thường xuyên phối hợp với Chính quyền, Ban Dân vận Huyện ủy tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân. Thường xuyên phối hợp tổ chức thăm hỏi, gặp mặt các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo nhân dịp tết, các ngày lễ trọng của các tôn giáo, góp phần củng cố, tập hợp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn của huyện.

Để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong thời gian tới về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW trên địa bàn huyện; Thường trực Huyện ủy đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp:

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận gắn với xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp với việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ”; Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên về công tác Dân vận trong tình hình mới.

Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới. Mở rộng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đi đôi với giữ gìn kỷ cương, trật tự; nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh ngay tại cơ sở./.

                                                                                    Bài, ảnh: Nguyễn Thị Qúy


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip