• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thực hiện Quy định 02-QĐi/TU, ngày 22/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu triển khai thực hiện những nội dung công khai để Nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vận động, hướng dẫn các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhận diện đúng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, để cán bộ, đảng viên thực hiện và Nhân dân theo dõi, góp ý, đấu tranh ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Việc công khai được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị như: Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị; thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cuộc sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn. Từ đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nâng cao trách nhiệm, thường xuyên tạo điều kiện để phát huy vai trò của Nhân dân trong góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lãnh đạo UBND huyện Kon Rẫy trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Cấp ủy, tổ chức đảng luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức để Nhân dân góp ý và tiếp thu ý kiến đối với các nội dung theo quy định thông qua nhiều hình thức: góp ý trực tiếp, gặp cấp ủy, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để phản ánh; qua hòm thư góp ý; tại các hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, tiếp xúc cử tri, hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động ...

Định kỳ, tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân và tiếp công dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã phát huy đầy đủ vai trò trong việc tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện duy trì thường xuyên công tác nắm bắt tâm tư nguyện và tình hình tư tưởng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là những vấn đề có liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết. Thường xuyên tổ chức giám sát việc phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp đã phát huy vai trò tự giác, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo xây dựng và ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Đây cũng là cơ sở để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong công tác, học tập và sinh hoạt. Bên cạnh đó, hàng năm, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã xây dựng và thực hiện tốt Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với trách nhiệm nêu gương theo các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện Bản cam kết làm cơ sở để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Qua triển khai thực hiện trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã chủ động nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân; tinh thần, thái độ làm việc khách quan, công tâm, bảo vệ các lợi ích chính đáng của người dân. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, tự phấn đấu vươn lên trong công tác, rèn luyện đạo đức, khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Từ đó đã củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Để phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong thời gian đến trên địa bàn huyện, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số nội dụng sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ”; Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, ngày 15/5/2016 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các thông tin, các nội dung về bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người kê khai theo quy định.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tăng cường và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện, trong góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhất là Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư; tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”, nâng cao tinh thần của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tích cực tham gia tố giác, đấu tranh chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm bộ máy lãnh đạo các cấp trong huyện ngày càng trong sạch vững mạnh; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

                                                                                    Bài, ảnh: Nguyễn Thị Qúy


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip