• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Kon Rẫy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt; đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến việc tổ chức học tập, quán triệt ở địa phương, cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị phổ biến, quán triệt Quyết định 218

cho cán bộ chủ chốt cấp huyện Kon Rẫy

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã chủ động tổ chức quán triệt, học tập đến cán bộ chủ chốt và chỉ đạo các cấp tổ chức quán triệt, học tập trong đoàn viên, hội viên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Thông tri số 01/TTr-MTTQ-BTT, ngày 27/6/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế giám sát và phản biện xã hội (PBXH) của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện hàng năm để chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận cơ sở triển khai thực hiện.

Dưới chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, cùng với sự phối hợp của chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện nên việc triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng.

Về công tác góp ý xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung thực hiện tốt việc tham gia lấy ý kiến của Nhân dân góp ý vào các dự thảo Chỉ thị, Nghị quyết do các cấp ủy Đảng như: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của các Đảng bộ, Chi bộ; Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ các cấp; việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; góp ý vào các dự thảo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đảng, cấp ủy, tổ chức đảng; MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức được 44 đợt, số lượt tham gia góp ý là 878 lượt. Trong đó; góp ý định kỳ là 344 lượt; góp ý thường xuyên là 420 lượt; góp ý đột xuất là 114 lượt.

Tổ chức góp ý đảng viên trong thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; gắn với góp ý đảng viên nơi cư trú vào cuối năm, đã tổ chức được 90 đợt, số lượt tham gia góp ý 7.652 lượt. Trong đó; góp ý định kỳ là 5.002 lượt; thường xuyên là 1.525 lượt; đột xuất là 1.125 lượt. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã triển khai tốt việc thực hiện các nội dung và hình thức góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng và góp ý đối với cán bộ, đảng viên theo quy định tại Quyết định số 99 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Khi góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc cấp nào thì MTTQ Việt Nam cấp đó có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được góp ý tiếp thu, giải trình trực tiếp thông qua tiếp xúc, đối thoại hoặc bằng văn bản thông qua MTTQ Việt Nam.

Về công tác góp ý xây dựng chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND các cấp và các quyết định, đề án của UBND các cấp; việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, HĐND và các văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách hành chính; phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân đã tổ chức được 240 đợt, số lượt tham gia góp ý 1.894 lượt. Trong đó, góp ý định kỳ là 800 lượt; thường xuyên là 980 lượt; đột xuất là 114 lượt. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh thuộc HĐND bầu, phê chuẩn cấp huyện, xã, thị trấn và trong bầu cử thôn trưởng. Tổ chức góp ý việc thực hiện nghĩa vụ công dân; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu dân cử, chiến sĩ lực lượng vũ trang; nhất là người đứng đầu cơ quan Nhà nước các cấp, đã tổ chức được 67 đợt, số lượt tham gia góp ý 3.629 lượt. Trong đó, góp ý định kỳ là 2.666 lượt; thường xuyên là 720 lượt; đột xuất là 144 lượt.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thường xuyên có ý kiến tham gia tại các kỳ họp, phiên họp thường kỳ của HĐND, UBND huyện, tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản của các cấp; tham gia đánh giá xếp loại chất lượng chính quyền cấp xã; cấp huyện đã có 265 lượt ý kiến bằng văn bản. Đồng thời, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt nội dung góp ý xây dựng chính quyền ở cơ sở cấp xã, đã có 195 lượt văn bản tham gia góp ý.

Qua triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, trong những năm qua đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định; tạo được sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận các cấp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện, đã nhận được sự đánh giá cao của các cấp ủy đảng và Nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian đến, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, địa phương, đơn vị nhằm phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Hai là, tăng cường sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác góp ý.

Ba là, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện đảm bảo việc góp ý đạt chất lượng, hiệu quả; cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bốn là, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và dư luận xã hội, tập trung chỉ đạo giải quyết những tồn tại, bức xúc và nhu cầu, lợi ích chính đáng của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin giữa Nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền. Thường xuyên chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Năm là, Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định, để tiếp nhận các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân kịp thời gửi đến các cơ quan, ban ngành có liên quan xem xét giải quyết nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; kịp thời bổ sung các giải pháp có hiệu quả; biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW trên địa bàn huyện./.

                                                                        Bài, ảnh: Nguyễn Thị Quý


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip