• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029 ở tỉnh Kon Tum

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Hướng dẫn số 93/HD-MTTQ-BTT, ngày 18/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hướng dẫn t chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn trong nhiệm kỳ qua, xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ mới, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Góp ý kiến vào dự thảo báo cáo nhiệm kỳ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam cấp trên; hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp mình; cử đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam cấp trên.

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Quyết Thắng

khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và cũng là dịp để cổ vũ, động viên, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh”; CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; CVĐ “Làm thay đổi nếp nghỉ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội cấp mình đúng tiến độ thời gian đề ra. Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội, kịp thời nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị, những khó khăn, vướng mắc; đồng thời hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tháo gỡ những nội dung còn lúng túng, hạn chế, khuyết điểm trong công tác chuẩn bị đại hội.

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Về tiến hành Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã, được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố chọn (01/102 đơn vị đại hội điểm cấp xã) là phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội điểm cấp xã đầu tiên của tỉnh vào ngày 12/01/2024, sau đó nhân ra diện rộng. Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã đã được MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm, nhất là đối với cấp cơ sở để làm thí điểm, rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác tại địa phương học tập kinh nghiệm. Việc chọn Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quyết Thắng tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã thí điểm đầu tiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho thấy cơ sở đã chuẩn bị rất tốt, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, sự phối hợp của UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Quyết Thắng; sau đại hội điểm phường Quyết Thắng đã rút ra được những kinh nghiệm sâu sắc để đảm bảo cho công tác tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại trà Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã được quy định thời gian Đại hội không quá 01 ngày, hoàn thành trước ngày 30/4/2024. Đến ngày 30/3/2024, toàn tỉnh đã có 756/756 (100%) số Ban công tác Mặt trận thôn đã tổ chức xong hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn để tham gia góp ý vào báo cáo chính trị và các nội dung văn kiện đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã; đến ngày 26/4/2024, toàn tỉnh đã có 102/102 (đạt 100%) số xã, phường, thị trấn đã tổ chức xong đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhìn chung, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029 được chuẩn bị chu đáo về nội dung văn kiện; đề án nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã; chương trình, kịch bản điều hành; trang trí; tuyên truyền sôi động bằng nhiều hình thức phong phú; đồng thời xem Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân địa phương.

Một số kinh nghiệm được rút ra sau Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã

Thứ nhất, do có sự lãnh đạo, chỉ đạo tốt của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên; sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy cấp xã và sự quan tâm phối hợp của chính quyền; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029 và xem đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam. Chủ động và kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội; sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền đảm bảo kinh phí để tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029.

Thứ hai, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tập trung chuẩn bị tốt nội dung dự thảo Báo cáo chính trị; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam cấp xã; Báo cáo kiểm điểm; Đề án nhân sự của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029; Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, với số lượng hợp lý, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đánh giá kết quả thực hiện vai trò, trách nhiệm các thành viên là cá nhân của nhiệm kỳ trước, để thay đổi hoặc tiếp tục mời tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ mới.

Thứ ba, Báo cáo chính trị đã đánh giá đúng kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đồng thời bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ cùng cấp, sát với thực tiễn về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, tình hình các tầng lớp Nhân dân để xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thứ tư, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và sự hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên, nên việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra kết quả tốt đẹp, với không khí trang nghiêm, sinh động. Đại hội đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, giúp Nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, chung sức thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả và kinh nghiệm nêu trên, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029 vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, đó là: Kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua theo chương trình hành động chưa rõ và cụ thể ở một số nhiệm vụ và giải pháp; việc xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới chưa thống nhất, nhân sự trong Ban Thường trực còn kiêm nhiệm.

Mặc dù những hạn chế, khuyết điểm nêu trên cần được đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã trong tỉnh cần rút kinh nghiệm và khắc phục nghiêm túc để đảm bảo cho công tác nhiệm kỳ mới trong việc tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, giúp Nhân dân hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh Kon Tum ngày càng vững chắc, để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện hóa đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã ội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay./.

                                                                                 Bài, ảnh: Nguyễn Đăng Bình

                                                                                                            


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip