• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 thực sự là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư “về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029”. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024

Theo đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức vào đầu tháng 8/2024 tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum, với sự tham dự của 276 đại biểu chính thức, đại diện cho tầng lớp Nhân dân các dân tộc, tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh và người Việt Nam ở nước ngoài. Đại hội diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI có nhiệm vụ: Nhận định, đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiểm điểm việc thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và Chương trình phối hợp hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trên tinh thần đó, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 với quyết tâm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ; tăng cường đồng thuận xã hôị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển bền vững, ngày càng văn minh, tiến bộ và giàu mạnh; hiệp thương bầu ra những đại biểu tiêu biểu có đủ đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động rộng khắp và có hiệu quả; phát huy dân chủ, tiếp thu sáng kiến, kiến nghị của Nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; mở rộng công tác đối ngoại Nhân dân để không ngừng nâng cao uy tín của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Cổ vũ, phát huy tiềm năng, sức mạnh, trí tuệ của Nhân dân cống hiến cho đất nước, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Tham gia giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng họat động đối ngoại Nhân dân; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới từ tỉnh đến cơ sở đề ra các giải pháp thiết thực; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tiếp tục củng cố, tăng cường và xây dựng MTTQ Việt Nam xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là một bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị; là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, có vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Do vậy, từ nay đến ngày diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, các địa phương trong tỉnh cần tổ chức tốt việc tuyên truyền và phổ biến, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của cấp có thẩm quyền về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI để Nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. MTTQ Việt Nam các cấp cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau ngày đại hội, kịp thời làm tốt công tác tuyên truyền trong Nhân dân, làm tốt công tác vận động đối với các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc; phát huy vai trò và trách nhiệm của các già làng, trưởng thôn... thông qua đó vận động Nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác, chủ động tham gia vận động Nhân dân tích cực hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày đại hội, góp phần làm cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI thành công tốt đẹp, an toàn và tiết kiệm; kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch. Từ đó tạo nên không khí phấn khởi của ngày đại hội diễn ra sôi động, thực sự là ngày hội sinh hoạt chính trị sâu rộng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với những nhiệm vụ trên, chúng ta tin tưởng và kỳ vọng cán bộ, công nhân, viên chức, các lực lượng vũ trang, chức sắc các tôn giáo và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của mình, thể hiện trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi người dân ra sức tập hợp, củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần làm cho ngày Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI tiếp nối mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

                                                                     Bài, ảnh: Nguyễn Đăng Bình

                                                                                   


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip