• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, Góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng giàu đẹp, văn minh và tiến bộ

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trước đây, cũng như trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong thời kỳ đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam lại càng quan trọng hơn trong nhiệm vụ xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trước đây, cũng như trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong thời kỳ đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam lại càng quan trọng hơn trong nhiệm vụ xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Thực tế đã chứng minh trong quá trình thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước, cùng với cả nước nói chung; tỉnh Kon Tum nói riêng đã có những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong công cuộc đổi mới, có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã có những bước chuyển biến rất căn bản. Trong thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước đã có nhiều đổi mới trong việc đề ra các chủ trương, chính sách về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại..., giải quyết các mối quan hệ lợi ích trong xã hội, từng bước đáp ứng yêu cầu của Nhân dân nhằm động viên toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về phát triển kinh tế trong những năm qua, được toàn dân đồng tình hưởng ứng; các chính sách, pháp luật về kinh tế phát triển từng bước đổi mới phù hợp với sự phát triển kinh tế, đã và đang phát huy được tiềm năng trong dân, giảm bớt khó khăn trong sản xuất, tiêu dùng và cải thiện đời sống Nhân dân, có tác dụng tích cực đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong những năm gần đây có nhiều đổi mới, đã khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là trong việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng trong các tầng lớp Nhân dân.

Có thể khẳng định rằng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh ngày càng được củng cố, các tầng lớp Nhân dân đều đồng tâm nhất trí ủng hộ đường lối đổi mới, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa..., đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, quan liêu, tham nhũng. Đảng và Nhà nước ta ngày càng quan tâm hơn đến việc thực hiện và mở rộng, nhất là dân chủ ở cơ sở vì lợi ích chung của dân tộc.

Trong thời kỳ phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế, chúng ta cần phải thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh lên một tầm cao mới và chiều sâu mới, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam tương ứng với nhiệm vụ mới. Vì, MTTQ Việt Nam là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là tổ chức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, nơi thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên tham gia cùng với chính quyền trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, trong việc thực hiện dân chủ và đổi mới xã hội, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, giám sát và bảo vệ chính quyền, tham gia quản lý xã hội, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Tại Đại hội X, MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra những nội dung và nhiệm vụ cụ thể đó là: Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ; tăng cường đồng thuận xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững. Tiếp tục tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng tự tôn, tự hào dân tộc trong đồng bào các dân tộc tỉnh nhà, thể hiện tinh thần ý chí tự lực, tự cường, vươn lên trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh và tiến bộ; không ngừng đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, góp phần cùng với Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra; phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp Nhân dân, góp phần cùng với Đảng và Nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương phép nước, thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn của một tỉnh còn nghèo về kinh tế, thiên tai hạn hán, lũ lụt liên tiếp xảy ra; đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, đã làm ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của Nhà nước và đời sống Nhân dân; nhưng MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã không ngừng được củng cố và mở rộng, tập hợp được các giai tầng trong xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được củng cố và giữ vững, bằng nhiều hình thức đa dạng, tổ chức và phát động được nhiều phong trào hành động cách mạng trong Nhân dân phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng vùng, từng khu dân cư; phát huy tác dụng vai trò của những người tiêu biểu trong các dân tộc, các tôn giáo, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận trên từng địa bàn khu dân cư và từng hộ gia đình, đã mang lại kết quả thiết thực, đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những thành quả đạt được của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, trong những năm qua, là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo đúng đắn của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền, sự hưởng ứng và đóng góp của đồng bào, chiến sỹ trong tỉnh, sự phối hợp tích cực của các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp; đặc biệt là sự tích cực và quyết tâm chính trị cao của cán bộ làm công tác mặt trận các cấp qua các thế hệ.

Để làm tròn sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tăng cường hơn nữa trong việc tập hợp, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội mà Nghị quyết của Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà, tích cực vận động đồng bào các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đưa tỉnh ta sớm thoát khỏi một tỉnh nghèo vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

MTTQ Việt Nam các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tập trung giải quyết tốt một số công việc bức xúc ở nông thôn hiện nay như: chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vay vốn xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho Nhân dân, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường sinh thái. Thường xuyên giáo dục Nhân dân luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường đoàn kết chống lại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng. Vận động nhân dân tích cực và chủ động tham gia xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vững chắc, thực hiện đúng chính sách hậu phương quân đội.

Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên, tạo cho được sự chuyển biến đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhằm mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ đi đôi với nâng cao trình độ về mọi mặt của Nhân dân. Không ngừng củng cố mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân, tạo niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành quản lý của Nhà nước, tham gia xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân trong sạch, vững mạnh.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; đặc biệt là Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, để góp phần triển khai thực hiện những nội dung cụ thể về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng - vật nuôi, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho Nhân dân, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống về mọi mặt cho Nhân dân, góp phần ổn định đời sống lâu dài và bền vững ở cộng đồng khu dân cư.  

Trong thời gian đến, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, tạo cho được sự chuyển biến đồng bộ trong cả hệ thống chính trị, nhằm mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ, đi đôi với nâng cao trình độ về mọi mặt của Nhân dân. Góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các phong trào, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà, tạo tiền đề vững tin tiến lên thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với tư thế mới, tinh thần mới, trách nhiệm mới trước Đảng và Nhân dân để xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng giàu đẹp, văn minh và tiến bộ./.

          Bài, ảnh: Nguyễn Đăng Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip