• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà

Qua hơn 30 năm phát triển và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, được Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và đông đảo các tầng lớp Nhân dân các dân tộc tỉnh hưởng ứng và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đặt biệt là những thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ qua; các cấp hội trong tỉnh đã phối hợp với MTTQ Việt Nam, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội lồng ghép được nhiều phong trào thi đua yêu nước. Đây là một kết quả đáng phấn khởi, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Trong đó, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh là lực lượng nòng cốt đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, hướng các hoạt động của hội về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư làm trọng tâm. Lấy tinh thần đoàn kết cộng đồng, tính tự quản và phát huy nội lực của Nhân dân, của các cấp hội và hội viên Cựu chiến binh các cấp để thực hiện các phong trào như: giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; nâng cao dân trí; xoá bỏ các tập tục lạc hậu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh - gia đình văn hoá; thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đối với những người có công với nước.

Các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thông qua các biện pháp lồng ghép để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho Hội viên Cựu chiến binh về các nhiệm vụ chính trị, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; tham mưu đề xuất với Đảng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; hương ước, qui ước ở khu dân cư để nhân dân học tập noi theo.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội cựu chiến binh tỉnh đã có nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, ngày càng nêu cao vai trò, vị trí, chức năng của Hội trong việc phối hợp và thống nhất hành động với các cơ quan, ban, ngành, phối hợp với chính quyền trong việc tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, đoàn kết xung quanh Đảng bộ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền cơ sở vững mạnh, từng bước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới tỉnh nhà trong tất cả cán bộ, hội viên Cựu chiến binh; tập hợp đoàn kết rộng rãi sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, chăm lo đời sống cho Hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phát huy tinh thần làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần quyết tâm mới, thông qua các phong trào do các cấp hội phát động, đã góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà có bước phát triển rõ rệt, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tình làng, nghĩa xóm ngày càng được được gắn bó mật thiết, chia sẻ, thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng ngày càng được nâng cao; các đối tượng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang và những người có công với nước, với dân được quan tâm chăm sóc bằng trách nhiệm, tình cảm của cả cộng đồng và bằng các chính sách của Nhà nước ngày một đầy đủ và chu đáo hơn.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” đoàn kết nhất trí, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Các cấp Hội trong tỉnh thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng; triển khai học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm sai trái và những luận điệu chống phá cách mạng, phá hoại khối Đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó Hội còn động viên cán bộ, hội viên tích cực giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần làm giàu cho bản thân và xã hội, được các cấp Hội chủ động triển khai, đã thu hút các nguồn vốn, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, nhờ đó đã giúp nhiều gia đình hội viên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Cựu chiến binh các cấp tỉnh nhà. Nhiệm kỳ tới, Hội cựu chiến tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Tăng cường vận động Hội viên Cựu chiến binh và Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo; gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thông qua phong trào thi đua để đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn thách thức, để xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển.

Để tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đòi hỏi các cấp hội và hội viên Cựu chiến binh trong tỉnh cần tăng cường quán triệt và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó tiếp tục tăng cường sự đồng thuận xã hội, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng văn minh, giàu đẹp và tiến bộ./.

                                                                      Bài, ảnh: Nguyễn Đăng Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip