ࡱ> _ tbjbj ;bb/C LLLLL```8L4`4LLLuwwwwww$l!LW^LLLL yyy0^LLLLuyuyy:M~,~LPxy~ aҀ0~Rx~L~yy^ : Y BAN MTTQ VIT NAM CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM TNH KON TUM c lp - T do - Hnh phc BAN THNG TRC S: 20 /MTTQ-BTT Kon Tum, ngy 11 thng 5 nm 2017 CHNG TRNH Hip thng phi hp thng nht thc hin cuc vn ng Ton dn on kt xy dng nng thn mi, th vn minh Thc hin Ch th s 10-CT/TW, ngy 15/12/2016 ca Ban b th Trung ng ng v tng cng s lnh o ca ng i vi cuc vn ng: Ton dn on kt xy dng nng thn mi, th vn minh ; Ngh quyt s 88/NQLT/CP-CTUBTWMTTQVN, ngy 07/10/2016 ca Chnh ph v on Ch tch U ban Trung ng MTTQ Vit Nam v phi hp thc hin gim ngho bn vng, xy dng nng thn mi, th vn minh; Cng vn s 282-CV/TU, ngy 15/02/2017 ca Tnh u Kon Tum v vic thc hin Ch th s 10-CT/TW, ngy 15-12-2016 ca Ban B th Trung ng ng. Cn c Hng dn s 77/HD-MTTW-BTT, ngy 20/4/2017 ca Ban thng trc U ban Trung ng MTTQ Vit Nam v hip thng phi hp, thng nht thc hin cuc vn ng Ton dn on kt xy dng nng thn mi, th vn minh . Ban Thng trc y ban MTTQ Vit Nam tnh xy dng Chng trnh hip thng phi hp thng nht thc hin cuc vn ng: Ton dn on kt xy dng nng thn mi, th vn minh , nh sau: I. MC CH, YU CU 1. Mc ch - Pht huy sc mnh tng hp ca khi i on kt ton dn tc thc hin cuc vn ng trn c s pht huy vai tr ca Mt trn T quc Vit Nam, tnh ch ng sng to ca mi t chc thnh vin Mt trn. - Thng qua hip thng phi hp thng nht thc hin cuc vn ng Ton dn on kt xy dng nng thn mi, th vn minh m bo tng ni dung ca cuc vn ng c Mt trn T quc Vit Nam cc cp v cc t chc thnh vin phi hp thc hin hiu qu, trnh chng cho, b st. 2. Yu cu - Qua hip thng cp tnh, cp huyn, cp x v khu dn c, cc t chc thnh vin ng k xy dng cng trnh, m hnh nng thn mi, th vn minh tng l)nh vc c th lm cn c U ban Nhn dn v U ban MTTQ Vit Nam cp x h tr thc hin, cng nhn kt qu v ngh khen thng. - U ban MTTQ Vit Nam cp x hip thng vi cc t chc thnh vin v hng dn Ban cng tc Mt trn khu dn c v 05 ni dung ca cuc vn ng mi x, phng, th trn u c cc cng trnh, m hnh nng thn mi, th vn minh c cht lng do cc t chc thnh vin xy dng. II. NI DUNG PHI HP 1. Ban Thng trc U ban MTTQ Vit Nam tnh - Ch tr v hng dn U ban MTTQ Vit Nam cc cp, Ban Cng tc Mt trn trin khai thc hin cc vn ng n tt c cc khu dn c. - Phi hp vi y ban Nhn dn v cc ban, ngnh lin quan xy dng c ch, cc vn bn trin khai thc hin cuc vn ng. Ch tr ch o im thc hin cuc vn ng; phi hp vi cc t chc thnh vin xy dng v nhn rng nhng m hnh hiu qu. - Hng dn U ban MTTQ cc cp t chc vn ng, qun l, phn b v s dng qu V ngi ngho ; tp hp kin Nhn dn xut vi cp u, chnh quyn cc cp v ch trng, c ch, chnh sch thc hin mc tiu gim ngho bn vng, xy dng nng thn mi, th vn minh. - Theo di, tng hp kt qu thc hin cuc vn ng; hng nm ch tr phi hp vi cc t chc thnh vin Mt trn t chc kim tra, nh gi kt qu thc hin cuc vn ng; hng dn biu dng, khen thng U ban MTTQ Vit Nam cc cp v cc t chc thnh vin, Ban Cng tc Mt trn v cc chi hi, chi on khu dn c, cc tp th, c nhn tch cc tham gia cuc vn ng, nht l nhng tp th c cc cng trnh, m hnh hiu qu xy dng nng thn mi, th vn minh. 2. Hi Nng dn tnh. - Ch o cc cp hi tip tc thc hin phong tro Nng dn thi ua sn xut, kinh doanh gii, on kt gip nhau lm giu, gim ngho bn vng , Phong tro nng dn thi ua xy dng nng thn mi , Phong tro nng dn thi ua m bo quc phng, an ninh lng ghp cht ch vi cuc vn ng Ton dn on kt xy dng nng thn mi, th vn minh . - Hng dn, ch o Hi Nng dn cp x, chi hi nng dn khu dn c xy dng cc m hnh; Nng dn gip nhau pht trin kinh t, gim ngho bn vng; h tr cc h nng dn, t hp tc, hp tc x sn xut m bo an ton thc phm; Nng dn tham gia bo v mi trng, gi gn an ninh trt t. - Phi hp vi Lin minh Hp tc x tp trung xy dng cc m hnh v lin kt sn xut, m hnh Hp tc x kiu mi. 3. Hi Lin hip Ph n tnh - Ch o cc cp Hi tip tc thc hin ni dung Phong tro thi ua Ph n tch cc hc tp, lao ng sng to, xy dng gia nh hnh phc , Cuc vn ng Xy dng gia nh 5 khng, 3 sch gp phn xy dng nng thn mi, th vn minh. - Hng dn ch o m bo Hi ph n mi x, phng, th trn duy tr t nht 01 m hnh v Gia nh m no, hnh phc hoc 01 m hnh 3 sch (nh sch, bp sch, ng sch), v sinh an ton thc phm gn vi bo v mi trng. - Phi hp vi Lin minh Hp tc x xy dng m hnh Hp tc x kiu mi do ph n qun l. 4. on Thanh nin Cng sn H Ch Minh - Ch o on Thanh nin cc cp tip tc trin khai phong tro Tui tr chung tay xy dng nng thn mi v Thanh nin tham gia xy dng th vn minh gp phn thc hin xy dng nng thn mi, th vn minh bng cc cng trnh do on Thanh nin x, phng, th trn m nhn. - Hng dn, ch o cc cp on Thanh nin c cc cng trnh, m hnh ca Thanh nin tham gia m bo trt t an ton giao thng, xy dng tuyn ng vn minh; t chc cc im sinh hot, vui chi cho thanh thiu nhi; h tr cho thanh nin khi nghip, pht trin cc cu lc b thanh nin lm kinh t. Hng dn on c s x, phng, th trn xy dng t nht 01 m hnh ca thanh nin bo v mi trng. - Hng dn, ch o tip tc duy tr v nhn rng cc m hnh, in hnh tin tin do t chc on, t chc Hi LHTN ang qun l, thc hin. 5. Hi Cu chin binh tnh - Ch o cc cp Hi thc hin ni dung tuyn truyn, gio dc php lut, truyn thng qu hng, t nc; thc ,p  > N P V X ` d h l p  j xh]hW$q5aJmHsHhhW$q5CJ aJ mHsHh^g5CJ aJ mHsH h^gh^ghOThW$q56hOThOT56 hOT6hOThA56 hA6hAhOThOT5 hW$q6 hW$q5jhOT5UmHnHu hjhW$qhjhW$q5h^ghN+hl& hW$q5hOThW$q"r P  L p^$dx`a$gd;B$d<x]`a$gdW$q$d]a$gdW$q $da$gd^g $da$gdW$qj p   z $*@H`dfjltJL\txɻxxxxqqjqjqxf_q hhPJh^g h^gh^g h^ghPJh^ghPJB*mHphsHh^gB*mHphsHhPJB*mHphsHhPJhhPJaJmHsHhW$qaJmHsHhW$q@CJaJmHsHjhUaJmHnHuhOThW$q56aJmHsHhW$q5aJmHsHh;B5aJmHsH% &6rx lrtx~bhLTՑh\hN+B*mHphsHhN+hN+B*mHphsHhd!hN+5 hd!5hBthN+5hN+hPJB*mHphsHhPJhd!B*mHphsHh-tB*mHphsHhh-t h^gh-thd!7T,@DJ0Z^HX~ j!l! "`".#:###$$$$%0%n%.&0&'Ǹۥۡۡە h5hjh5hhjhhZ}hZ}@aJmHsHhZ}hZ}@aJmHsHh17aJmHsHhZ}aJmHsHhZ} h175h17hN+5hBthN+5h17h\hN+8^!$%'.*+T+@-//"0h25664G0IfIJhMOP 7x`7gd;B$dx`a$gd;B'')V)+*+.+R+T+@-p.../// 0"0B012555667877F2G4GGGGHHHI0IdIfIJK6KK"LfMhMMtNļļh*hOTh@hOThfS@hOThG@hOThy@ hy5 hG 5 hyhyUhyhG h< h<5hOThV@hOTh@hjh@aJ h5 hj5hhhj2hin phong tro ton dn bo v an ninh t quc gn vi phong tro: Cu chin binh gng mu , Cu chin binh gip nhau gim ngho, lm kinh t gii & - Hng dn, ch o Hi Cu chin binh mi x, phng, th trn xy dng t nht 01 m hnh Cu chin binh gip nhau gim ngho, lm kinh t gii; 01 m hnh v thc hin phong tro bo v an ninh T quc, phng chng ti phm, ma tu, t nn x hi. 6. Lin on lao ng tnh - Ch o cc cp cng on tuyn truyn, vn ng thc hin phong tro thi ua lao ng gii, lao ng sng to, to ra nhng sn phm tiu biu phc v xy dng nng thn mi, th vn minh. - Hng dn ch o cc cp Cng on hng ng phong tro An ton, v sinh lao ng , phng chng chy, n, hn ch tai nn lao ng; Nng cao nng sut, cht lng hiu qu trong doanh nghip; pht huy sng kin, ci tin quy trnh lm vic trong c quan hnh chnh s nghip gp phn xy dng th vn minh. - Tip tc t chc tt cc hot ng an sinh x hi; thc hin hiu qu cng tc xy dng, qun l v s dng Qu Mi m cng on ; thc hin tt cc hot ng V li ch cng on , chm lo v bo v quyn v li ch hp php, chnh ng ca on vin cng on, cn b, cng chc v ngi lao ng. 7. Hi Ngi Cao tui tnh - Tip tc thc hin phong tro Tui cao gng sng , ng b, cha m mu mc, con chu tho hin ; tch cc tham gia pht huy vai tr ca ngi cao tui trong vic gi gn nn np, gia phong trong gia nh; tuyn truyn gio dc truyn thng vn ho, xy dng np sng vn minh khu dn c; thc hin c hiu qu chng trnh: Ngi cao tui tham gia bo v mi trng, xy dng nng thn mi, th vn minh . - Hng dn, ch o m bo Hi ngi cao tui mi x, phng, th trn duy tr xy dng t nht 01 m hnh v bo v mi trng, v sinh an ton thc phm v xy dng i sng vn ho. 8. Hi khuyn hc tnh - Tip tc y mnh cc hot ng khuyn hc, khuyn ti, xy dng c tnh tr thnh mt x hi hc tp. Gip hc sinh trong tui n trng hc tp, ng vin ngi ln t hc tp sut i. Xy dng qu khuyn hc t trong mi gia nh, dng h, cng ng h tr hc sinh ngho vt kh, hc gii; ng vin khuyn khch tr em v ngi ln hc tp thnh ti. - Ch o, hng dn Hi khuyn hc cc a phng trin khai thc hin K hoch s 189/KH-UBND, ngy 03/2/2015 ca U ban Nhn dn tnh Kon Tum v trin khai thc hin n y mnh phong tro hc tp sut i trong gia nh, dng h cng ng n nm 2020 trn a bn tnh Kon Tum. - Hng dn, ch o mi x, phng, th trn xy dng v duy tr t nht mt m hnh hc tp , gia nh hc tp gp phn xy dng x hi hc tp. 9. Lin minh cc Hp tc x tnh - Hng dn, phi hp, ch o xy dng Hp tc x kiu mi; h tr tp hun v Hp tc x kiu mi v xy dng Hp tc x kiu mi. H tr t chc lin kt gia cc hp tc x v h nng dn vi doanh nghip pht trin cc chui lin kt c hiu qu. - Pht trin m hnh lin hip Hp tc x tiu th nng, lm, thu sn an ton h tr cc Hp tc x tiu th sn phm; ch tr phi hp vi Hi Nng dn xy dng v duy tr t nht mi x nng thn mi c 01 hp tc x kiu mi hot ng c hiu qu gn vi chui gi tr hng ho. 10. Lin hip cc Hi Khoa hc k thut tnh - ng k t chc thc hin cng trnh ng dng khoa hc cng ngh phc v xy dng nng thn mi, th vn minh gn vi Phong tro Sng to khoa hc v cng ngh trong sn xut kinh doanh. - Xy dng Chng trnh tuyn truyn kin thc khoa hc cng ngh phc v xy dng nng thn mi, th vn minh. - ng vin, phi hp vi cc t chc thnh vin tham gia cc hot ng xy dng nng thn mi, th vn minh gn vi vic y mnh Phong tro Sng to khoa hc cng ngh . Tch cc tham gia xut, trin khai cc hot ng nghin cu, ng dng thnh tu khoa hc v cng ngh vo sn xut v i sng. Kp thi ng vin cc gng lao ng sng to trong i ngi tr thc ca tnh. 11. Cc t chc thnh vin khc ca Mt trn Cn c vo chc nng nhim v t chc ng k cc cng trnh, m hnh nng thn mi, th vn minh ca t chc mnh ti cc a bn c th; phi hp trin khai thc hin Cuc vn ng Ton dn on kt xy dng nng thn mi, th vn minh gn vi nhim v ca t chc mnh cho ph hp. III. T CHC THC HIN 1. Trn c s Chng trnh ny, cn c vo tnh hnh thc t ca a phng, Ban Thng trc U ban MTTQ Vit Nam cc huyn, thnh ph t chc hip thng, thng nht gia U ban MTTQ Vit Nam v cc T chc thnh vin, bo co cp u, phi hp vi U ban Nhn dn trin khai thc hin (trong thng 5/2017). 2. U ban MTTQ Vit Nam cc huyn, thnh ph v cc t chc thnh vin cc cp phi hp cht ch vi chnh quyn v cc ngnh chc nng cng cp trin khai thc hin hiu qu cuc vn ng Ton dn on kt xy dng nng thn mi, th vn minh . Chm nht trong qu III/2017, U ban MTTQ Vit Nam cc huyn, thnh ph cng b cc cng trnh, m hnh ca cc t chc thnh vin tham gia xy dng nng thn mi, th vn minh ng k thc hin nm 2017. 3. Ngh cc t chc thnh vin ca Mt trn c vn bn hng dn cc cp on, hi a phng, c s phi hp vi U ban MTTQ Vit Nam cng cp phi hp trin khai thc hin; ng thi tng hp bo co kt qu thc hin v Ban Thng trc y ban tnh hng qu, 6 thng v hng nm. nh k 6 thng, 01 nm, Ban Thng trc U ban MTTQ Vit Nam tnh ch tr s kt, nh gi kt qu thc hin v bo co./. Ni nhn: - y ban TW MTTQ Vit Nam (B/co). - Thng trc Tnh y (B/co); - UBND tnh; - Ban Dn vn Tnh y; - Cc ng ch trong BTT y ban MT tnh; - Cc t chc thnh vin ca Mt trn tnh ( P/hp t/h); - BTT U ban MTTQ cc huyn, thnh ph ( t/h); - Lu VT, Ban Phong tro. TM. BAN THNG TRC CH TCH ( K) Trn Bnh Trng   PAGE PAGE 2 PAGE \* MERGEFORMAT 1 tNNOOOP>PjPnP|PPPP4Q>S@SFT|TTTTW ZZZ:[>[~[[[[[[[N\|]~]]]]__``aeeeefgTg|g*h,hZhþǾ̾íÝh!h,5hPJh!B*mHphsHh,B*mHphsH h!5 h,5h, hV5h\hVhA hBt5 h; 5hBth h5 h*5hG h*h; 7P@STTW Z>[[~]_`abee,hZhj\npqq 7xx`7gd, 7x`7gdp5 7x`7gd\ 7x`7gdA 7x`7gd;BZh^hhjjjjjjjjjjk\kk(l@lllll\n`n o"oop\qqqqqqqNr|rrrrrrrƷzzhe0CJmHsHhp6he0CJmHsHh1s|CJmHsHh;BCJmHsH"hp6he056CJaJmHsHh;B56CJaJmHsHhQ|6CJaJmHsHh;Bh;Bhe05h1s|h!he05he0h,h!h!h!5*qqq4rNr|rrDsssstt&t(t~~$dx$Ifa$gde0$d$Ifa$gd;B $If`gde0$d$Ifa$gde0$d$If^`a$gd1s|$d$If^`a$gd;B$d$Ifa$gdQ|rs&s,s>sDsJsNsTsfspszssssssssssttt$t&t(tFtHtëâ|u|ncUhp6he05aJmHsHh;B5aJmHsH h;B5aJ h/05aJ he05aJhp6he05aJhlhe05CJaJh;Bhe0CJhp6he0CJhwuhe06CJmHsHhe0CJmHsHhp6he0CJmHsHh;B6CJmHsHhwuh;B6CJmHsHh;BCJmHsHhp6h;BCJmHsH(tHtJtLtNtPtRtTtVtXtZt\t^t|oooooooooo 7xx`7gd,ukd$$IflE06&.06&64 lal$x$Ifa$gde0 HtJtLt`tbtfthtltntrtttxtztttttttttttttttttttttᄆh8+hgmHnHuhOTjhOTUhg0JCJaJmHnHuhehe00JCJaJ!jhehe00JCJUaJ he00Jjhe00JUhejheUhyhe0hp6he05mHsH ^t`tdtftjtltptrtvtxtttttttttttt$a$h]hgde0 &`#$gdSF< xx`gdp59 0&P 1}:pOT. A!"S#$% $$Ifl!vh#v#v.:V lE06&655.4alb 666666666vvvvvvvvv666666>66666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nH sH tH J`J W$qNormal dCJ_HaJmH sH tH v@v W$qHeading 1,Heading 1 Char Char$d@&OJPJQJaJb@b W$q Heading 2$$d@&a$6OJPJQJ]^J_HJaJV@V W$q Heading 6$$d@&a$5CJPJ\aJDA`D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List zz W$q'Heading 1 Char,Heading 1 Char Char CharOJPJQJ^JaJRR W$qHeading 2 Char6OJPJQJ]^J_HJaJJJ W$qHeading 6 Char5CJPJ\^JaJ\C@"\ W$qBody Text Indent$d`a$PJaJN1N W$qBody Text Indent Char PJ^JaJJ @BJ W$q0Footer !d CJPJaJ>Q> W$q0 Footer CharCJPJ^JaJ.)@a. W$q Page NumberDrD N+ List Paragraph ^m$44 OT0Header H$66 OT0 Header CharCJaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ^/ $$BEj T'tNZhrHtt ";=?A^Pq(t^tt!<>@B $<>E!!!8 @ 8( VB C D"?D  "?VB  C D"?B S ? ^/ |/ /tn t Pt !"%&)*/04AEFIJMmpqtwy "$(*-/2478<=@AFVY^bmqvx $(37<>INQTUWZqv ')+/;>?CDFGJKNOQRVW[\`adehikvz !$&+,0156:;?@CDHJY\aepty{  $%(*,-014<?@CHKLPRUVY]`aehlmpqtuyz~ "#()-.126:?DHIOPTUVY[_adhimnrsvw{}  !%&)*./3489<>CDIJNPRSV[^_bimntwz{  !"$)-.12457<@AEJMNPQSTWX\]acghlmpqtuwxz{      " # % & ) * , . 4 6 9 : > ? B C E F I J N O T V X Y ] ^ b c g h k m o p s t w }     ! " % + / 0 3 4 7 8 < = B C G H L M Q R U V Y Z ^ _ b c f g i j m n q r u v x z u y ~       ! " ( * , - 0 2 7 8 < = A B F G J K O P T U Z [ ^ _ c e h i m n r s w x { }       ! $ % ) * . / 3 4 7 8 < > C D G H L M R T X Y _ ` b g k l p u x y | }   !#$'(,-2467;<@ADEHIMNRSWX[]_`cdgqtuyz}~ $%)*-.12569:>?CDHILPUVZ[_`cdghklopstxy~  "#&),-013478<=@ACDHJNORSWX\]abghlmoquv{| !"%&*03478:;>?DEHIMNQRTUYZ\]abefijnprswx{|  !%&)*./348;?@CDHKNOSTWX\_dhlnqrvwz{ #')*.269<=ACFGKMPQUXZ[_cghlmqruvyz}~ %&*+./2378;<ABFGLMQSWX[\abefijnostxy|~ !$%)*-.26;<?ADEHILMPQUV[\`acdghlmrtvw{| !"&'+,2489>?BCFGJKMNSTXY\]abdfkloptuwxz{} !%'(,-1356:;>?CDHIMNPRVW[`cdghmnrswz}~ !"'(,/2389=>CDGKNOTUYZ^_cdhinpstxy{|  $%'(,-1278<=@ACGKLNOSUZ[`adeinqsuvyz|}  $%)*./3467:;?@DEIJMOQRUVYbghklopstwx{| $'+,/0459;>?CDGHMNQRVX]^`aefjkpqstz{~ !$()-.1256:;?BDEHILMQRVY]acdghjkpqstwx{| "%&(.01458>BCGHLOSTWX\]`aefijmnqruv{| !"%&,-25:;>?CDHILMPQSTWX^`cdhimnrsvxz{~ #$()+,/04589=>ABEJMNTUXY]`dehilmqruvz{      ! # & ' + , / 0 6 7 : ; = > C D G H K L P R V W Y [ _ ` d e g h j k n o r s w x } ~ !!! ! !!!!!!!! !!!#!(!/!1!5!@!C!D!F!K!O!P!S!T!X!Y!\!]!`!a!c!d!i!j!n!o!s!t!x!y!{!|!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""""" " """"""" "!"$"%")"*","-"0"1"4"5"7"8"<"="@"B"D"E"I"J"M"N"Q"U"X"Y"]"^"a"b"e"g"j"k"o"p"s"t"x"y"{"|"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#### # # ##########!#"#$#%#)#*#-#/#1#2#5#6#8#9#=#>#B#C#F#G#K#L#O#P#S#T#W#X#Z#[#]#^#`#a#e#f#i#j#m#n#s#t#z#{#}#~#######################################################$$$$ $ $ $$$$$$$$$$"$$$'$($+$,$0$1$4$5$8$9$<$=$A$B$E$F$I$J$N$O$Q$R$U$V$Y$Z$\$]$a$d$g$h$j$k$o$p$t$u$x$y${$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%%% % %%%%%%% %!%%%&%*%+%.%/%3%4%8%9%=%>%@%A%D%E%I%J%N%O%S%T%W%Y%[%\%_%`%c%i%l%m%p%q%v%w%{%}%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&& & &&&&&&&&& &!&$&-&1&2&6&8&<&=&@&A&D&E&H&I&K&L&P&Q&V&W&[&\&`&a&d&e&h&i&m&n&r&s&v&w&{&|&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'''' ' '''''''''#'$')'*'-'.'2'3'6'7'9':'>'?'C'D'G'H'K'L'P'Q'S'T'W'X'\'^'a'b'f'g'k'l'p'q't'u'z'{'~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''((((( ( ( ((((((( (!(%(&(*(+(.(0(2(3(6(7(:(@(C(E(u(x((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())) ) )))))))!)")$)%)+),)1)2)5)7):);)=)>)A)B)F)G)K)L)P)Q)S)T)W)X)[)\)b)../////// /"/#/%/&/./1/;/>/Y/\/_/99../////&/./1/;/>/Y/\/_/99.._/ "lͮvzs0^`0o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.8^8`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. "lvzw     n    ].#N aa [M :pyBG d!B:#N+{+/0e0yN4iL517SF<X<_< >=?AhSA;BMGPJ"R[RfSOT8UTUV^g0vg:izPi7qkW$q5rFs-tBtFdu!xQ|1s|$L}mU; ,e:SCZ}IP<y_*d#pJ7J_d.C8+w04Gg xY_BDnH[\!E4p5j//@^/hhFUnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriO& r.VnTimeCourier New7. GautamiA$BCambria Math"1 h#eU#eUu[U(U(U4//2qHP $PW$q2!xx :Y BAN MTTQ VIT NAM CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAMAdminAChau Oh+'0 8 D P \hpxLỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMAdminNormalAChau2Microsoft Office Word@@)@7@7(՜.+,00 hp| U/ JỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F@Data D1TableL2WordDocument;SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q