ࡱ> _ bjbj 8bb:+rr8|4[00,,,///////$1=4>/E,+^,,,/0---,/-,/---0 }Ǖ,-/+00[0-{4,{4--{4 .,,-,,,,,//-,,,[0,,,,{4,,,,,,,,,r : Y BAN MTTQ VIT NAM CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM TNH KON TUM c lp T do Hnh phc BAN THNG TRC Kon tum, ngy 15 thng 01 nm 2018 S: 25/CTr-MTTQ-BTT CHNG TRNH CNG TC MT TRN NM 2018 ( c Thng trc Tnh y ph duyt ngy 11/01/2018) Cn c Ngh quyt i hi MTTQ Vit Nam tnh Kon Tum ln th IX, nhim k 2014-2019; Chng trnh ton kha ca y ban MTTQ Vit Nam tnh kha IX; nh hng mt s nhim v trng tm cng tc Mt trn nm 2018 ca Ban Thng trc y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam ti Thng bo s 217/TB-MTTW-BTT ngy 16/10/2017. Ban Thng trc y ban MTTQ Vit Nam tnh Kon Tum xy dng chng trnh cng tc Mt trn nm 2018 nh sau: I. MT S NHIM V TRNG TM: 1. Hng dn Mt trn cc cp tham mu cp y trin khai thc hin Ch th s 17-CT/TW, ngy 04/01/2018 ca Ban B th v lnh o i hi MTTQ Vit Nam cc cp v i hi i biu ton quc MTTQ Vit Nam ln th IX, nhim k 2019-2024. 2. Phi hp xy dng n thc hin th im m hnh c quan chuyn trch tham mu, gip vic chung Khi Mt trn v cc on th chnh tr-x hi cp huyn theo Ngh quyt s 18-NQ/TW, ngy 25-10-2017 mt s vn v tip tc i mi, sp xp t chc b my ca h thng chnh tr tinh gn, hot ng hiu lc, hiu qu . 3. Tham mu Thng trc Tnh y chun b ni dung t chc s kt v tip tc thc hin m hnh "Khu dn c t qun" cng ng dn c, t dn ph; trin khai nhn rng cc m hnh tiu biu trn a bn ton tnh. 4. T chc on gim st mt s ni dung, nhng vn m c tri v Nhn dn quan tm. II. NHIM V THNG XUYN: 1. Nng cao hiu qu tuyn truyn, vn ng, tp hp cc tng lp Nhn dn, cng c v pht huy sc mnh i on kt ton dn tc - Tng cng cng tc thng tin, tuyn truyn, vn ng cc tng lp Nhn dn thc hin cc Ch trng, Ngh quyt ca ng, chnh sch php lut ca Nh nc, thc hin n i mi cng tc thng tin tuyn truyn ca MTTQ Vit Nam". - T chc trin khai thc hin cc kt lun ca on Ch tch y ban Trung ng MTTQ Vit Nam v i mi ni dung v phng thc hot ng ca MTTQ Vit Nam trong cng tc dn tc, tn gio; n 01- A/MT, ngy 15/4/2016 ca ng on UBMTTQ Vit Nam tnh v xy dng ct cn phong tro (CCPT); trin khai tuyn truyn Lut Tn ngng Tn gio. 2. Pht huy tinh thn sng to v t qun ca Nhn dn, trin khai cc cuc vn ng, cc phong tro thi ua yu nc. - Tip tc trin khai cuc vn ng Ton dn on kt xy dng nng thn mi, th vn minh ; T chc Thng cao im v ngi ngho nm 2018 v Tt v ngi ngho nm 2018; vn ng Qu v ngi ngho ; cng tc cu tr. - Tham mu, phi hp y mnh cuc vn ng Ngi Vit Nam u tin dng hng Vit Nam ; trin khai phong tro thi ua on kt sng to, nng cao nng sut, cht lng, hiu qu, hi nhp quc t . 3. Pht huy dn ch i din, bo v quyn v li ch hp php, chnh ng ca Nhn dn; gim st v phn bin x hi, tham gia xy dng ng, xy dng chnh quyn trong sch, vng mnh. - Ch tr t chc gim st, phn bin x hi; phi hp vi cc c quan Nh nc v cc t chc thnh vin trin khai chng trnh gim st, phn bin x hi, tham gia gp xy dng ng, xy dng chnh quyn. - T chc v phi hp tip cng dn, tham gia gii quyt n th khiu ni, t co ca cng dn; t chc tip xc c tri ca i biu Quc hi, i biu hi ng nhn dn cc cp, tng hp kin, kin ngh ca c tri. 4. Tip tc m rng v nng cao hiu qu, cht lng hot ng i ngoi Nhn dn; Tng cng tuyn truyn, vn ng, tp hp, on kt ngi Vit Nam nc ngoi; trin khai thc hin Bn ghi nh Chng trnh hp tc gia MTTQ Vit Nam vi Mt trn Lo, Mt trn Campuchia; tip tc i mi v nng cao hiu qu cng tc i ngoi Nhn dn trong tnh hnh mi. 5. Tip tc nng cao nng lc, cht lng hot ng ca h thng Mt trn T quc Vit Nam p ng yu cu nhim v trong giai on mi. - Tip tc thc hin Kt lun s 62-KL/TW ngy 08/12/2009 ca B Chnh tr (kha X) V tip tc i mi ni dung, phng thc hot ng ca MTTQ Vit Nam v cc on th chnh tr - x hi ; Thc hin tt Quyt nh 1386-Q/TU, ngy 17/6/2010 ca Ban Thng v Tnh y. - Trin khai thc hin cc Ngh quyt Trung ng 6 (kha XII), Ngh quyt s 18-NQ/TW, ngy 25-10-2017 mt s vn v tip tc i mi, sp xp t chc b my ca h thng chnh tr tinh gn, hot ng hiu lc, hiu qu . - T chc cc lp tp hun theo chuyn ; i mi v nng cao cht lng, hiu qu hot ng ca cc Hi ng t vn, Ban t vn ca y ban MTTQ Vit Nam cc cp. III. NHIM V C TH: 1. Qu I/2018: 1.1. T chc Hi ngh y ban MTTQ Vit Nam tnh ln th 8 (kha IX); tng kt chng trnh phi hp thng nht hnh ng nm 2017, trin khai chng trnh phi hp thng nht hnh ng nm 2018. 1.2. T chc cc hot ng chm lo Tt v ngi ngho . 1.3. T chc Hi ngh gp mt c nhn tiu biu, nhn s) tr thc, chc sc, tn gio, Kiu bo, ct cn phong tro v thn nhn kiu bo nhn dp Tt c truyn nm 2018. 1.4. Tin khai thc hin Cuc vn ng Ton dn on kt xy dng nng thn mi, th vn minh ; Cuc vn ng Ngi Vit Nam u tin dng hng Vit Nam ; hng dn ni dung, cch thc, quy trnh ly kin v s hi lng ca ngi dn i vi kt qu xy dng nng thn mi trn a bn tnh; 1.5. Xy dng k hoch pht ng thi ua bo m trt t an ton giao thng nm 2018. 1.6. Xy dng k hoch tip tc trin khai thc hin cng tc xy dng ct cn phong tro nm 2018 theo n s 01. 1.7. Xy dng k hoch, hng dn trin khai thc hin Kt lun s 62-KL/TW ngy 08/12/2009 ca B Chnh tr v Tip tc i mi ni dung v phng thc hot ng ca MTTQ Vit Nam v cc on th chnh tr - x hi ; Hng dn hc tp v lm theo t tng, o c v phong cch H Ch Minh chuyn nm 2018; 1.8. Xy dng k hoch trin khai thc hin Ngh quyt Hi ngh ln th 6 BCH Trung ng ng kha XII v Tip tc i mi phng thc lnh o ca ng, xy dng t chc b my ca h thng chnh tr tinh gn, hot ng hiu lc, hiu qu trong h thng MTTQ Vit Nam. 1.9. Xy dng k hoch trin khai thc hin n 02-1133 Tip tc xy dng v y mnh cng tc tuyn truyn, vn ng chp hnh php lut trong cng ng dn c nm 2018 trn a bn tnh Kon Tum. 1.10. T chc Hi ngh tng kt hot ng nm 2017, trin khai chng trnh hot ng nm 2018 ca cc Hi ng t vn. 1.11. Xy dng k hoch vn ng ton dn tham gia bo v mi trng v ng ph vi bin i kh hu; pht huy vai tr cc tn gio trong thc y thc tham gia bo v mi trng v ng ph vi bin i kh hu. 1.12. Xy dng k hoch nm tnh hnh, t tng, nguyn vng cc tng lp Nhn dn trn a bn ton tnh. 1.13. Xy dng k hoch gim st v phn bin x hi nm 2018; 1.14. Hng dn cng tc thi ua nm 2018 v ng k thi ua gi Mt trn Trung ng. Xy dng v ban hnh Quy ch v t chc hot ng ca Cm thi ua cng tc Mt trn. 1.15. Phi hp vi Trng Chnh tr tnh t chc tp hun cn b ch cht MTTQ Vit Nam cp huyn v cp x nm 2018. 1.16. Xy dng k hoch, hng dn trin khai thc hin Lut tn ngng, tn gio. 2. Qu II/2018: 2.1. Phi hp xy dng n thc hin th im m hnh c quan chuyn trch tham mu, gip vic chung Khi Mt trn v cc on th chnh tr-x hi cp huyn theo Ngh quyt s 18-NQ/TW, ngy 25-10-2017  0v  : <   4 6 ߽}si`Wh5mHsHh?5mHsHh]CJmHsHhnKaJmHsHhYaJmH*sH*h]aJmHsHh]h]aJmHsHh]h]6aJ h6aJ h6aJ h]6aJhf;aJmH*sH*jhiLUmHnHuh]h]5aJ h]aJh]h]aJ!hvh]B*CJmHphsHv : 4 6 ^t\r,$xx`a$gd]$xx`a$gd] $xxa$gd]$a$gd=dgd=d$a$gd]dgd]$a$gdv ^drZȿxhZOZOD9h!\aJmH*sH*hW\aJmH*sH*h@t \aJmHsHh]h 0\aJmHsHh]h 05\aJmHsHh]h E5\aJmHsHh]hq5\aJmHsHh]h5\aJmHsHh]h?\aJmHsHh?\mHsHh?5mHsHjhiLUmHnHuh5aJmHsHh5mHsHhp6mHsHhh6mHsHZ\rtx @PR$&ZĶѫĞĔĔĔćwi[iMh]h!\aJmHsHh]h~x\aJmHsHh]h5Q2\aJmHsHh]h5Q25\aJmHsHh]h%aJmH6sH6h]aJmH6sH6h]hqaJmH6sH6h]5aJmH6sH6h]h=d6aJmH6sH6h]h=daJmH6sH6h]h=d5aJmH6sH6h]h\aJmHsHh!\aJmH*sH* h1|\aJZ\^xPRd|lnr*,~ppeWpGh]h?56aJmHsHh]h8\aJmHsHh-\aJmHsHh]h \aJmHsHh]h8aJmHsHh6\aJmHsHh]h#\aJmHsHh]h?\aJmHsHh]h0v\aJmHsH!h]h?56\aJmHsHh]h?5\aJmHsHh]h5\aJmHsHh]ht\aJmHsH,t "F$$'.(L*,Z---*//0H334P7p9;;$xx`a$gd]$xx`a$gd]\~t $"(""""""F$$$$$濲ϋsg^h]h?aJh]h~x56aJh]h7^o56aJh]h?56aJh)DaJmHsHh]h?56aJmH*sH*h^156aJmH*sH*hq56aJmHsHh]h?56aJmHsHh6aJmHsHh]h aJmHsHh]h?aJmHsHh]h7^oaJmHsH $%T&n&'"'2'V'n'.(0(2(F())H*J*L**+ ,,Ϳͱͨti^SF8Fh]hF6aJmH6sH6h]hFaJmH6sH6h]hF@aJh]h?@aJh]h%@aJh]h%@aJmH*sH*h]h%aJh]h?aJmH*sH*h]h?aJ h)DaJh]hp4aJh]hp456@aJh]h7^o56@aJh]h?56@aJh]hK]@aJh]h?@aJh]h?@aJmH*sH*,,,,",$,h,T-Z-^-`-----....$/&/J0Z0000000B11"2.222ֹwwwwowwwɂ`Uh]h@aJh]h@aJmH*sH*h)D@aJh]h?@aJh]h?@aJmH*sH*h]h?5@aJh]h?5@aJmH*sH*h]huO=5@aJh]h?5@aJmH*sH*h]h?aJmH*sH*h]h?aJh]hK]aJ h)DaJh]hp4aJh]hFaJ!22F3333344444445666&7L7P77p9t9v9z9999:;;; ;d;f;;;;;;====2>6>t>ݧuh]h?aJmHsHh)DaJmHsHh]h?6aJh)D@aJh)D6@aJh]h?6@aJmH*sH*h]h?\aJh]h?aJ h{aJh]h?aJmH*sH*h]h?@aJmH*sH*h]h?@aJh]haJ.;=v>>L@8AAB\]^h_$``bcPe\fgLijk,l$xx`a$gd_$xx`a$gd]$xx`a$gd] $xxa$gd]t>>>L@6A8A@AAAAAAAB BC\\\\]]ļuhfXhuNEh =@\aJh =aJmH6sH6h]hI6aJmH6sH6Uh]hIaJmH6sH6hIaJmH6sH6h_h?@aJh]h?5@aJh]h?5@aJmH*sH*h_h_@aJh]h_@aJh_@aJh?@aJmH sH h]h?@aJmH sH h]h?@aJh]h?@aJh]h?@aJmt s vn v tip tc i mi, sp xp t chc b my ca h thng chnh tr tinh gn, hot ng hiu lc, hiu qu . 2.2. Tham mu ng on chun b cc ni dung lm vic vi Ban Thng v Tnh y Kon Tum. 2.3. T chc cc hot ng hng ng ngy Mi trng th gii; thng hnh ng v tr em; trin khai thc hin cc m hnh im ti cc huyn, thnh ph. 2.4. T chc gim st chuyn , la chn theo cc chuyn sau: - Gim st 02 nm thc hin nhim v ca i biu Hi ng nhn dn tnh nhim k 2016 -2021. - Gim st vic thc hin Chng trnh quc gia xy dng nng thn mi trn a bn tnh Kon Tum. 2.5. T chc Hi ngh y ban MTTQ Vit Nam tnh Kon Tum ln th 9 (kha IX); s kt chng trnh phi hp thng nht hnh ng 6 thng u nm, ra chng trnh phi hp thng nht hnh ng 6 thng cui nm 2018. 2.6. Phi hp hng dn v t chc on i thm v chc mng Ban tr s Gio hi Pht gio tnh cc cha, tnh x trn a bn tnh nhn dp L Pht n nm 2018, Pht lch 2562. 2.7. Phi hp t chc cc hi ngh tip xc c tri trc v sau k hp ca Quc hi, HND tnh; tham gia cc hot ng gim st ca on i biu Quc hi v HND tnh. 2.8. Xy dng k hoch trin khai phong tro thi ua on kt sng to, nng cao nng sut, cht lng, hiu qu, hi nhp quc t . 2.9. T chc hi ngh giao ban gia Mt trn tnh vi Mt trn cc huyn, thnh ph. 2.10. T chc Hi ngh s kt 02 nm Bn ghi nh Chng trnh hp tc gia y ban MTTQ Vit Nam tnh Kon Tum (Vit Nam) vi y ban Mt trn oan kt phat tri n T quc ti nh Ratanakiri (Vng quc Campuchia) giai on 2016 - 2018 v trin khai giai on 2018 2020 (ti Campuchia). 2.11. Kim tra, r sot v nh gi hiu qu 01 nm thc hin b tiu ch Cuc vn ng "ton dn on kt xy dng nng thn mi, th vn minh"; t chc Hi tho xy dng b tiu ch xy dng th vn minh. 3. Qu III/2018: 3.1. Trin khai cc hot ng Thng an ton giao thng ; cc Chng trnh, Ngh quyt lin tch vi cc s, ban ngnh trn a bn tnh. 3.2. Tham mu chun b ni dung t chc s kt v tip tc thc hin m hnh "Khu dn c t qun" cng ng dn c, t dn ph; trin khai nhn rng cc m hnh tiu biu trn a bn ton tnh. 3.3. T chc cc hot ng n n p ngh)a nhn k nim 71 nm Ngy TBLS (27/7). 3.4.Tin hnh gim st v phn bin x hi lin quan n cc vn m ngi dn quan tm, cc ni dung do UBND tnh v cc S, Ngnh xut. - Gim st chng trnh phi hp vic thc hin cc quy nh php lut v an ton thc phm. - Gim st vic thc hin chnh sch h tr i vi ng bo dn tc thiu s giai on 2015-2018. ( Quyt nh 102/2009/Q-TTg, ngy 07/8/2009 ca Th tng Chnh ph v chnh sch h tr h tr trc tip cho ngi dn thuc h ngho vng kh khn). - Gim st mt s ni dung lin quan n Lut bo v mi trng. 3.5. Phi hp vi Ban Dn tc tnh kim tra vic trin khai thc hin chng trnh phi hp cng tc dn tc gia Ban Thng trc y ban MTTQ Vit Nam tnh vi Ban Dn tc tnh (giai on 2016-2019). 3.6. T chc tp hun chuyn bi dng nghip v cho thnh vin Ban Thanh tra nhn dn v Ban Gim st u t ca cng ng v thnh vin T ha gii c s trn a bn tnh. 4. Qu IV/2018: 4.1. T chc Thng cao im Ngy v ngi ngho nm 2018. 4.2. T chc kim tra cho 02 cm cc huyn, thnh ph v s kt 01 nm thc hin Cuc vn ng Ton dn on kt xy dng nng thn mi, th vn minh cc m hnh xy dng im nm 2018; hng dn cc hot ng k nim 88 nm Ngy thnh lp Mt trn Dn tc Thng nht Vit Nam (18/11/2018); tham d Ngy hi i on kt ton dn tc khu dn c. 4.3. T chc kim tra, s kt thc hin cuc vn ng Ngi Vit Nam u tin dng hng Vit Nam ; a hng Vit v nng thn gn vi chng trnh bnh n gi c th trng. 4.4. Phi hp vi on i biu Quc hi tnh, Thng trc HND tnh, cc Ban ca HND tnh gim st theo chuyn nm 2018. T chc cc hi ngh tip xc c tri trc v sau k hp ca Quc hi v HND cc cp; tng hp kin, kin ngh ca c tri v Nhn dn bo co ti k hp. 4.5. Tham gia phn bin v tnh hnh kinh t, vn ha, x hi, an ninh quc phng 2018; mt s Chng trnh, n trnh k hp HND tnh cui nm 2018. 4.6. Kim tra, nh gi v t chc hi ngh tng kt n 02-1133/TTg ca Th tng Chnh ph v Tip tc xy dng v y mnh cng tc tuyn truyn, vn ng chp hnh php lut trong cng ng dn c nm 2018. 4.7. Kim tra vic huy ng, qun l, s dng Qu v ngi ngho , Qu cu tr tham gia xy dng nng thn mi; 4.8. T chc kim tra cng tc mt trn nm 2018; bo co kt qu thc hin chng trnh phi hp hnh ng nm 2018, xy dng chng trnh phi hp hnh ng nm 2019. 4.9. T chc Hi ngh giao ban cng tc Mt trn ton tnh nm 2018; ng cai Hi ngh giao ban cng tc Mt trn 5 tnh Ty nguyn nm 2018 do y ban Trung ng MTTQ Vit Nam t chc. 4.10. Phi hp nm bt tnh hnh hot ng, sinh hot tn gio trn a bn tnh; phi hp gip to iu kin cc t chc tn gio (o Cng gio v o Tin lnh) t chc cc hot ng trong ma Ging sinh nm 2018. 4.11. Phi hp kim tra, nh gi v t chc s kt 02 nm thc hin n 01 v xy dng CCPT trong tn gio trn a bn tnh. 4.12. Xy dng k hoch trin khai t sinh hot chnh tr v cng tc tuyn truyn i hi i biu MTTQ Vit Nam cc cp; Hng dn cng tc thi ua-khen thng i hi i biu MTTQ Vit Nam cc cp; t chc tp hun cng tc i hi; hng dn vic xy dng n nhn s trnh i hi MTTQ Vit Nam cc cp. 4.13. Tng kt cng tc thi ua nm 2018. IV. T CHC THC HIN: 1. Cn c Chng trnh cng tc nm 2018 ca Ban Thng trc U ban MTTQ Vit Nam tnh cc Ban,Vn phng, cc Hi ng t vn ca y ban MTTQ tnh, Ban Thng trc U ban MTTQ cc huyn, thnh ph xy dng chng trnh cng tc c th trin khai thc hin. 2. Trong qu trnh thc hin Chng trnh, Ban Thng trc U ban Mt trn T quc tnh s c iu chnh, b sung chng trnh cho ph hp vi tnh hnh thc t v s ch o ca Ban Thng trc y ban Trung ng MTTQ Vit Nam v ca Tnh y. 3. Vn phng c trch nhim tham mu cho Ban Thng trc theo di, n c thc hin tt Chng trnh ny v c th ha bng chng trnh cng tc hng qu ca Ban Thng trc U ban Mt trn T quc tnh. nh k Vn phng, cc Ban, Hi ng t vn, Ban Thng trc U ban MTTQ Vit Nam cc huyn, thnh ph thc hin ch bo co kt qu v tin thc hin theo quy nh./. Ni nhn: TM. BAN THNG TRC - UBTWMTTQVN (B/co); CH TCH - VPII/UBTWMTTQVN (B/co); - Thng trc Tnh u (Bo co); - Thng trc HND, UBND tnh; k - Cc Ban XD ng Tnh u; - Cc t chc thnh vin; - Cc HTV ca MTTQ tnh; - UBMTTQVN cc huyn, thnh ph; Trn Bnh Trng - Cc CQ k kt chng trnh phi hp; - BTT UBMTTQVN tnh; - Cc Ban, Vn phng MTTQ tnh; - Lu VT-VP.   PAGE \* MERGEFORMAT 7 ]]]]]]]]J^L^b^^^^^^^^@_h_$`(```ľvi`SD`h]h?@aJmHsHh]h?B*aJphh]h?aJh]h?aJmHsHh]h?@aJh =@aJh]h?@aJmH*sH*h_@aJh]h?@aJmH*sH*h]h?@aJmH*sH* h@aJh]h?aJmH*sH*h]h?@\aJh_@\aJh =@\aJh]h?@\aJmH*sH*````hajaaabbbbbbbbbccddPeTeVeeeVfXf\f`fbfg gggggjgøøøҗ҇{lh]h?@aJmHsH h_aJ h\caJ hIaJh\caJmH sH h]h?aJmH sH h =aJmH sH h_aJmH sH h]h?@aJh]h?@aJmH*sH*h]h?aJ h =aJh]h?aJmH*sH*!h]h?B*aJmHphsH%jg hJiLiRiTijjkk(l,l6lXlZlllllmmxnn|oooo pʿʰwmwmwmwm`O`O!h]h?B*aJmHphsHh]h?aJmHsHh>aJmH6sH6h]h>aJmH6sH6h]h?aJmH sH h]h?@aJmH sH h]h?5@aJmH sH h-h-@aJmH sH h\c\aJmH sH h-h-\aJmH sH h?\aJmH sH h]h?\aJmH sH h]h?@aJmH sH ,lm^n|o6p0rrDtuuJvypz|}l0Z$xx`a$gd]$xx-DM `a$gd]$xx`a$gd] p4p6p:pLppq4qTq,r.rPtuuTv wwwxxxyyynzpztzvzzz|˾رءueWKhl@aJmH sH h]h?\aJmH sH h]h?6@aJmH sH h]h?6aJmH sH h]h?@aJmH sH h]h?@aJmH sH h]h?5@aJmH sH h]h?aJmH sH h]h?aJmH*sH*h]h?aJmHsHh]h?aJ!h]h?B*aJmHphsHh]h?B*aJph||}}B~N~~njlprā68`bڈ܈ď֏xĸĸĸĸĸĸĪnaYh?mH sH h]56CJmH sH !h]h?56>*CJmH sH h?56CJmH sH h]h?5@aJmH sH h]h?5aJmH sH h]huO=5aJmH sH hl@aJmH sH h]h?@aJmH sH h]h?aJh]h?aJmH*sH*h]h?aJmH sH hlaJmH sH "܈Ȍd L"X2^ĕƕʕ̕Еҕdgd=d$Hxx`Ha$gd]RbdLԒ "b•ƕȕ̕Εҕԕ ٹ~h(h-jh+yPUmHnHuhr%mHnHuh>jh+yPUhT"?jhT"?Uh`mh?CJmHsHh?CJaJmH sH hnKCJmH sH h?CJmH sH h?mH sH h?5mH sH h?CJaJmH sH ҕ gd=d$a$6&P 1}:p3. A!4"S#S$S% b 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666H6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nH sH tH F`F JNormaldCJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRiR 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List *W`* ?Strong5\< @< ?0Footer H$CJaJ>o> ?0 Footer CharCJPJ^JaJ@"@ List Paragraph ^m$PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] : ***- ZZ$,22t>]`jg p|"$%&()*+-LMNPQS,;,lҕ#',ORT $&-!L# @{( $B `?*"Straight Connector 13"z?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!drs/e2oDoc.xmlSˮ0#m6jz*>D 6х;OΙ3^>;MN:8DBCI|ތ8ό`,tir 9 qЗ/Vv̍ ؎yC",$MgVtOK"~H?5"7W}XՒV+ ,: ~U3Ѫ?:-8hC@(.TٵQ 66?(QbXezR1@$ }zW`ye6(g럁uKaz@ $;z97 Q89G^.ȳ'EWJXq[KHJ a;=;xV lcmPt2h%B29{Wڒ SA0=Y8Z{%zm*A:2b=_Q>GyZףw*6i:ey*! n#gq\>6$Q"G= c>V|׫PK!1 drs/downrev.xmlLN0DHH\*jSRB qn%i춁g+pܙٙb5^i]` sKuq*&d}`EVI ~:5JB8hMiȵuK< }csl cǎCݷTwBh[}yj-Ohtw *є`8֗PJMرTL&̎We/(PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!.drs/e2oDoc.xmlPK-!1 idrs/downrev.xmlPKq4 f?6"Straight Arrow Connector 23"Ä?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!aqv4drs/e2oDoc.xmlSˮ0W?XC *nn[$0C&6^ۄ* cgfϙ9^?]]6di,12HFZ7^<Z5r *pcʣІwLAq5Xwԧi;8^D=h4PnZ݂xS -fêzkYjh`!ݥ#TE,Ag-`S ]u-($M͡!-9Fm2~53$܈Vqj,zzTQ+RK^~5.=(~?sl!4Z;f:΂_-c\l" 6=MxkXOh0Vy:Z|Ч}:F~^{Hp,5DosawƷU.l$j+bW,仧dy#ҳ4Ë9lt؆=HtdtG`{g9d|PK!9}{drs/downrev.xmlLn0DVR UH C^MM(vHwByzt8ajOfSRaѐ5']fR.!RM E΄o3cWJۙᮑs^35CeZVXzCʕ9?^øyq1\Yrv:lJy!Y>Q5Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!LCj4drs/e2oDoc.xmlS0W?XCx"~bձ-Pڄ*cgw3̭Z8qE5X/9FňԊ~^}L'ђqD3%n7E8𖸱6\Aֶ%0K:@oe2IYiˌՔ;_["~]s?յ7WCXՒGKL#hOPjk?Mt] ʣP7&`"J_aS6$Q"Gqa74lF2X3&(xsW?PK!Adrs/downrev.xmlLN0DHk+hTU%i+qu% (vЯgǧͼ|;V\#2T:Pt|ۀAѭ#T&יq#*#3ˤeV8{wՁ㶕I=JZw< V!vN/-~Q|=82:tv/Z71U|eY~ PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!LCj4.drs/e2oDoc.xmlPK-!Aqdrs/downrev.xmlPKxB S ?/@{:YlYt[Y [tt {|-.- -#.$...//0000i1j1D2E22233R9R9S9X9:: {|-.- -#.$...//0000i1j1D2E22233R9R9S9X9:::::-Y~5] tK] Fq'qf;\ E>L"R3@t !#|' 0^15Q2KT3 =uO=T"?12D FZ5WZ_.`\c=d<`jmj`m7^ot0v~xpEy1|>j?%p4A-UI-6 %ZzJf8r%)D E(IWg!D{v!Fovy>@]pYr-lciL::@****@:XX XXBX\UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriA$BCambria Math"1haa1j1j!4Sn}0::OHP $P?2!xx AChauAChauOh+'0T  (4<DLAChauNormalAChau6Microsoft Office Word@@\D@PvǕ1՜.+,0 hp| j: Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoprstuvwxz{|}~Root Entry F 7Ǖ1TableV{4WordDocument8SummaryInformation(qDocumentSummaryInformation8yCompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q