ࡱ> _ rbjbj ;bb#+^^^^^rrr8\r3F,,,3333333$68>(3i^,-,^,,,(3^^m3...,^^3.,3..&1r1<->12303F1, 9- 9r1 9^r1|,,.,,,,,(3(3.,,,3,,,, 9,,,,,,,,, $: Y BAN MTTQ VIT NAM TNH KON TUM BAN THNG TRC S: 19/CTr-MTTQ-BTT CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc Kon Tum, ngy 03 thng 04 nm 2017 CHNG TRNH Cng tc ca Ban Thng trc y ban Mt trn T quc tnh Kon Tum Qu II nm 2017 TTNi dung cng vicNgi ch oB phn tham muB phn phi hpThi gian hon thnhGhi ch01 - Hng dn tuyn truyn trc, trong v sau i hi on cc cp, tin ti i hi on Thanh nin Cng sn H ch Minh tnh Kon Tum ln th XIV (nhim k 2017 - 2022). /c: Trn Bnh Trng Ban T chc-Tuyn gio Thng 4/201702- T chc kim tra vic trin khai thc hin Quy ch lm vic ca y ban, Ban Thng trc UBMTTQ Vit Nam cp x v Ban Cng tc Mt trn khu dn c. /c: Trn Bnh Trng Ban T chc-Tuyn gioBan Dn ch-Php lut Thng 4/201703- Xy dng k hoch v cc ni dung lin quan trin khai t chc Hi thi cn b Mt trn gii cp x nm 2017. /c: Trn Bnh Trng Ban T chc-Tuyn gio Qu II/2017 04- T chc tp hun bi dng LLCT v nghip v CTMT nm 2017 /c: Trn Bnh Trng Ban T chc-Tuyn gio Thng 5/2017 05- Xy dng k hoch Trin khai thc hin Cuc vn ng Ngi Vit Nam u tin dng hng Vit Nam nm 2017 trn a bn tnh. /c: Trn Bnh Trng Ban T chc-Tuyn gio Thng 4/201706- Hng dn trin khai k hoch tip tc duy tr thc hin n Tip tc xy dng v y mnh cng tc tuyn truyn, vn ng chp hnh php lut trong cng ng dn c nm 2017. /c: Trn Bnh Trng Ban Dn ch-Php lut Thng 4/201707- T chc gim st kinh ph thc hin cuc vn ng Ton dn on kt xy dng nng thn mi, th mi ti cc huyn thnh ph. /c: Trn Bnh Trng Ban Dn ch-Php lutBan phong tro Thng 4/201708- T chc tng kt v xy dng quy ch phi hp gia Mt trn tnh vi Thng trc HND tnh giai on 2016-2021. /c: Trn Bnh Trng Ban Dn ch-Php lut Qu II/2017Khi c hng dn t TW09- Phi hp vi cc Ngnh c lin quan trin khai Chng trnh ph hp s 90/CTPH-CP-CTUBTUMTTQVN v phi hp vn ng v gim st v sinh an ton thc phm giai on 2016-2020. /c: Trn Bnh Trng Ban Dn ch-Php lut Qu II/201710- Phi hp t chc cc hi ngh tip xc c tri trc v sau k hp ca Quc hi, HND tnh; tham gia cc hot ng gim st ca on i biu Quc hi v HND tnh. /c: Trn Bnh Trng Ban Dn ch-Php lut Qu II/201711- Xy dng thng bo v hot ng Mt trn tham gia xy dng chnh quyn 6 thng u nm 2017. /c: Trn Bnh Trng Ban Dn ch-Php lut Qu II/201712- Bo co 6 thng u nm cng tc gim st, phn bin x hi; tham gia xy dng ng, xy dng chnh quyn /c: Trn Bnh Trng Ban Dn ch-Php lut Thng 6/201713- Phi hp vi cc c quan c lin quan t chc L trao tng 1.300 th BHYT cho h cn ngho ti thnh ph Kon Tum do Hi Bo tr bnh nhn ngho thnh ph H Ch Minh ti tr./c: Lu Duy KhanhBan Phong troThng 4/201714- T chc ng k, kho st v k kt giao c thi ua thc hin Cuc vn ng Ton dn on kt xy dng nng thn mi, th vn minh ti cm 1./c: Lu Duy KhanhBan Phong troThng 4/201715- T chc Hi ngh ly kin b tiu ch thc hin Cuc vn ng Ton dn on kt xy dng nng thn mi, th vn minh . /c: Lu Duy KhanhBan Phong troThng 4/201716- Phi hp tp hun cc ni dung CV Ton dn on kt xy dng nng thn mi, th vn minh . /c: Lu Duy KhanhBan Phong troBan T chc-Tuyn gioThng 5/201717- Xy dng k hoch trin khai cc hot ng Mt trn tham gia tuyn truyn, vn ng Nhn dn tch cc bo v mi trng, ngy mi trng th gii; ng thi duy tr cc m hnh im bo v mi trng trn a bn tnh./c: Lu Duy KhanhBan Phong troQu II/201718- Xy dng k hoch phi hp chun b ni dung, chng trnh v t chc hi ngh k kt chng trnh phi hp vi Ban an ton giao thng tnh v vn ng ton dn tham gia m bo trt t an ton giao thng giai on 2017-2021. /c: Lu Duy KhanhBan Phong troThng 4/201719- Xy dng k hoch trin khai cng tc m bo trt t an ton giao thng; thng hnh ng v tr em; /c: Lu Duy KhanhBan Phong troQu II/201720- *Ddfhzr t ` b d ѻqYE1'hChSD6CJOJQJaJmHsH'hChSDCJOJQJ\aJmHsH/hChSDCJOJQJ]aJmHnH sHtH hjCJOJQJaJmHsH$hChSDCJOJQJaJmHsH*hChSD5CJOJQJ\aJmHsH jhChSDUmHnHu*hChSD5CJOJQJ\aJmHsH$hChSDCJOJQJaJmHsH5hChSD5CJOJQJ\]aJmHnH sHtH *Ddhr ` d f & ( gXkd$$Ifl0@;, t;644 laytSD $$Ifa$gd3iI $IfgdSD $IfgdSD $Ifgdj $$Ifa$gdSD $$Ifa$gdSD  & ( ɳuucM@0hChSD5CJOJQJaJh{}V5CJOJQJaJ*hChSD5CJOJQJ\aJmH sH "hChSD5CJOJQJ\aJ*hChSD5CJOJQJ]aJmH sH "hChSD5CJOJQJ]aJ*hChSD5CJOJQJ]aJmHsH*hChSD5CJOJQJ\aJmHsH hChSDCJOJQJmHsH'hChSD6CJOJQJaJmHsH!h3iI6CJOJQJaJmHsH( * F 8 Z | @$dxx$Ifa$gdr $IfgdSDFfb $$Ifa$gdSD$ d^a$gdSD$ ]^a$gdSD$ ^a$gdSD ^gdSD >Bnt~ JlprNPı~r]H(hChgW@CJOJQJaJmHsH(hChj@CJOJQJaJmHsHhSj*CJOJQJaJhK2CJOJQJaJmHsH$hChgWCJOJQJaJmHsHh(CJOJQJaJmHsH$hChjCJOJQJaJmHsHhChjCJOJQJaJ#hChj@CJOJQJ\aJhChSDCJOJQJaJhK2CJOJQJaJ@pr LhjlrR~ $Ifgdj$dxx$Ifa$gdbFf $IfgdnX$dxx$Ifa$gdK2Ffp $IfgdSDPRPRDFTXǸǸllWlWǸGGhChR6CJOJQJaJ(hChR@CJOJQJaJmHsH+hChR@CJOJQJ\aJmHsHhSj*CJOJQJaJ(hChR@CJOJQJaJmHsH(hChb@CJOJQJaJmHsHhChRCJOJQJaJhK2CJOJQJaJhChCCJOJQJaJhChjCJOJQJaJhChpCJOJQJaJR~24PR$dxx$Ifa$gdrFf $Ifgd@$dxx$Ifa$gdj $IfgdSDFf $IfgdnX $IfgdjRTZ ">@BHP|Ff $IfgdSj*$x$Ifa$gdSj*Ff $Ifgdk $IfgdnX$x$Ifa$gdr $IfgdSDFfBFLNHtx|~XZ\`b(,.JڶڶڣڶΗteeeteetTe hCh#@CJOJQJaJhCh#CJOJQJaJ$hCh#CJOJQJaJmH sH h#CJOJQJaJmH sH h#CJOJQJaJ$hChRCJOJQJaJmH sH hSj*CJOJQJaJhvFuCJOJQJaJhK2CJOJQJaJhChRCJOJQJaJ+hChR@CJOJQJ\aJmHsH ,.Hvx~<>XZ\b $ $Ifgd|$x$Ifa$gdbFf $Ifgd $IfgdSDFf $IfgdnX$x$Ifa$gd $&(.FHdfhnFrFf6&$dx$Ifa$gdX`Ff$# $IfgdX` $Ifgd@$x$Ifa$gdb $IfgdSDFf $IfgdnXJLhlnDF (!!!!!""2""""$#ƶƥ奕mXmC(hCh#@CJOJQJaJmHsH(hCh#@CJOJQJaJmH*sH*(hCh#@CJOJQJaJmH sH $hCh#CJOJQJaJmHsHhCh#CJOJQJ\aJ hCh#@CJOJQJaJh#CJOJQJaJmH sH $hCh#CJOJQJaJmH sH hK2CJOJQJaJhCh#CJOJQJaJh#CJOJQJaJ*!P!n!p!!!!!""## #"#$#*#*$P$n$$dx$Ifa$gdbFfZ,$dx$Ifa$gdr $IfgdSDFfH) $Ifgdk $IfgdnX$dx$Ifa$gdr$#(#*#d#*$p$~$$$$$Z%%%%%%%%' (((<())@*D*F*****++x+|+~+ƧƔ~i(hCh#@CJOJQJaJmH*sH*+hCh#6@CJOJQJaJmH*sH*$hCh#CJOJQJaJmH*sH*$hCh#CJOJQJaJmH sH h#CJOJQJaJ hCh#@CJOJQJaJh#@CJOJQJaJhCh#CJOJQJaJhK2CJOJQJaJ%n$p$$$$$Z%%%%%%%%''''( ( ((Ff5Ff~2 $Ifgd@$dx$Ifa$gd> $IfgdSDFfl/ $IfgdnX()* *"*<*>*@*F*+<+Z+\+t+v+x+~+NNNN $Ifgd Ff;$xx$Ifa$gdeI $IfgdSDFf8 $IfgdnX $Ifgd@$xx$Ifa$gdbT chc trin khai thc hin nhn rng 10 m hnh im trn a bn cc huyn, thnh ph./c: Lu Duy KhanhBan Phong troQu II/201721- Xy dng quy ch hot ng v kin ton Ban vn ng Qu "V ngi ngho"cp tnh./c: Lu Duy KhanhBan Phong troThng 4/201722- Xy dng bo co chng trnh phi hp s 09/CTPH-BCA-MTTQ v y mnh phong tro ton dn bo v ANTQ trong tnh hnh mi v Kt lun 05 ca Ban B th v phng chng ti phm./c: Lu Duy KhanhBan Phong troQu II/201723- Phi hp vi y ban Nhn dn tnh thc hin Ngh quyt Lin tch s 88 /NQLT-CP-CTUBTUMTTQVN v phi hp thc hin gim ngho bn vng, xy dng nng thn mi, th vn minh./c: Lu Duy KhanhBan Phong troQu II/201724- Hng dn Mt trn cc huyn, thnh ph trin khai thc hin mt s ni dung cng tc trong dp l Phc sinh. Nm tnh hnh trc trong v sau l Phc sinh. Bo co tnh hnh trc, trong v sau l Phc sinh nm 2017 trn a bn tnh./c: Bi Duy ChungBan Dn tc-Tn gioThng 4/201725- Hng dn Mt trn cc huyn, thnh ph trin khai thc hin mt s ni dung cng tc trong dp L Pht n, Pht lch nm 2017./c: Bi Duy ChungBan Dn tc-Tn gioThng 4/201726- Xy dng Quy ch hot ng ca Ban ch o ct cn phong tro trong Tn gio./c: Bi Duy ChungBan Dn tc-Tn gioThng 4/201727- Phi hp vi S ti nguyn Mi trng v cc t chc tn gio trong tnh trin khai thc hin cng tc xy dng khu dn c im v bo v mi trng v ng ph vi bin i kh hu giai on 2016 2017./c: Bi Duy ChungBan Dn tc-Tn gioThng 4/201728- Xy dng k hoch gim st vic thc hin cc chnh sch i vi ng bo cc dn tc thiu s trn a bn tnh./c: Bi Duy ChungBan Dn tc-Tn gioQu II/201729- Xy dng K hoch i thm v lm vic vi mt s t chc Tn gio, gi lng uy tn trn a bn cc huyn, thnh ph./c: Bi Duy ChungBan Dn tc-Tn gioQu II/201730- Phi hp vi Ban dn tc tnh chun b ni dung, chng trnh k kt cng tc dn tc giai on 2017-2020./c: Bi Duy ChungBan Dn tc-Tn gioQu II/201731- Bo co cng tc Dn tc, Tn gio 6 thng u nm../c: Bi Duy ChungBan Dn tc-Tn gioThng 6/201732- T chc Hi ngh giao ban gia Mt trn tnh vi Mt trn cc huyn, thnh ph. /c: Y PhngVn phngCc ban chuyn mnThng 6/201733- T chc Hi ngh y ban MTTQ Vit Nam tnh thng k ln th 7 (nhim k 2014-2019)Ban Thng trcVn phngCc ban chuyn mnThng 6/201734- Tng hp h s, danh sch ngh xt tng K nim chng V s nghip i on kt dn tc /c: Y Phng Vn phngThng 4/201735- Hng dn Chng trnh T chc Hi ngh y ban MTTQ Vit Nam cc cp trong tnh/c: Y Phng Vn phngThng 4/201736- Phi hp t chc s kt vi Ngn hng Nh nc tnh giai on 2014-2016; trin khai chng trnh phi hp giai on 2017-2019/c: Y Phng Vn phngQu II/201737- Bo co cng tc thng 4,5,6/2017/c: Y PhngVn phngThng 4,5,6/201738- Bo co cng tc Mt trn Qu II; xy dng chng trnh cng tc qu III/c: Y PhngVn phngThng 6/201739- Bo co 6 thng u nm; xy dng chng trnh 6 thng cui nm/c: Y PhngVn phngThng 6/201740- Bo co tnh hnh t tng nguyn vng ca Nhn dn qu II/2017/c: Y PhngVn phngThng 6/2017Ni nhn: TM. BAN THNG TRC - BTT. UBMTTQ tnh; PH CH TCH THNG TRC - BTT y ban MTTQ cc huyn, thnh ph. - Cc Ban, VP.UBMTTQ tnh (T/h); - Lu VP, VT. k Y Phng   PAGE \* MERGEFORMAT 6 ~++NNNOOOOO,P0P2P6PPQQQRRhSjSSSSUUV"V$V(Ṿ̂qeUh{}VCJOJQJaJmHsHh{}VCJOJQJaJ hCh#@CJOJQJaJ$hCh#CJOJQJaJmHsHh#@CJOJQJaJ hCh#@CJOJQJaJh#CJOJQJaJhK2CJOJQJaJhCh#CJOJQJaJ$hCh#CJOJQJaJmH sH Uh#CJOJQJaJmH sH NOOOOOO PP(P*P,P2PQQQQQQQRFfD $Ifgdm9$xx$Ifa$gd\)FfA$xx$Ifa$gd& $IfgdSDFf> $IfgdnX $Ifgd RjSSSSSSSSUUUVVVV$V*WPWzW$xx$Ifa$gd\)FfK $IfgdnX$xx$Ifa$gdGQFfG $Ifgdm9 $Ifgd $xx$Ifa$gd'(VVVV(W*WWWW@XXXXVZZZZ["\&\(\]]]]d^f^^^^F_H____b`d````abbbbc cc¶ΣΗhe9[CJOJQJaJmHsHhe9[CJOJQJaJ$hCh{}VCJOJQJaJmH sH h{}VCJOJQJaJhK2CJOJQJaJhCh{}VCJOJQJaJh{}VCJOJQJaJmHsH$hCh{}VCJOJQJaJmHsH/zW|WWWWW@XfXXXXXXXVZ|ZZZZZZZFfDT $Ifgd0 Ff2Q$xx$Ifa$gdGQ $Ifgdm9Ff N $IfgdnX $Ifgd Z[[\\\ \"\(\]>]h]j]]]]]f^^^^^^FfhZ $Ifgd@ $Ifgd0 FfVW $IfgdnX$xx$Ifa$gdb^^^H_n_______d````````Ffc $Ifgd?$ $IfgdSDFf` $IfgdnX $Ifgd@$xx$Ifa$gdmZ $Ifgd0 Ffz]`aaaaabbbbbbbbccc cccc $Ifgd kFfi$xx$Ifa$gd{L $IfgdSDFff $Ifgd?$ $IfgdnX$xx$Ifa$gddOccdddelepereefffffggggggbhhhi"jRjZkkkkll.m0mm¶}qchChSD5OJQJ]hChSD5OJQJhCh0 OJQJhCh0 5OJQJh0 OJQJhChSDOJQJhChSDCJOJQJaJhChSD6OJQJhChSD56OJQJaJhe9[CJOJQJaJhChe9[CJOJQJaJ$hChe9[CJOJQJaJmHsH#cccdddde8e:eNePehejelereeeeeffFfo $Ifgd@$xx$Ifa$gddO $Ifgde9[Ffl $IfgdnX $Ifgd kffffffffffggggggggg $Ifgd0 Ffy $Ifgd@Ff v $Ifgd $IfgdnX$xx$Ifa$gdC $Ifgde9[Ffrgbh~hhhhhh&jklmJoopqqqqqqqqqdgdSDFf.| $Ifgd $IfgdnX$xx$Ifa$gd9mmmmo:o6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nH sH tH F`F NormaldCJ_HaJmH sH tH h@h SD Heading 5$$d@&a$#5CJOJPJQJaJmHsHtHDA D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List XoX SDHeading 5 Char#5OJPJQJ^JaJmHsHtH^ @^ SD0Footer !d CJOJPJQJaJmHsHtHRoR SD0 Footer Char$CJOJPJQJ^JaJmHsHtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] # ***- PJ$#~+(Vcmr"$9<AE( @R$n$(NRzWZ^`cfgqr !#%&:;=>?@BCDF $&-!8@$( ,B s T?*"Straight Connector 23"Î?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!pr">drs/e2oDoc.xmlSM0W||X*^-ލm^;v3g̼Y>::UqWT3%1r(FVgeo VK-ޔIh;p񰵇Yz'6&%)V ,:"BD*$lGxvjl)0tu.drs/e2oDoc.xmlPK-!r= |drs/downrev.xmlPK&B s T?*"Straight Connector 33"È?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!Qm6drs/e2oDoc.xmlSM W@ܳĊ줗m)@ۨ8QށQTU}3xfX=;N:U#fB5-0r(FVUor>֭[ )pɓіw=i8km;akYz'qΓ^[f98NuͩZ׎{$ |\m\aM+7V ,:"\z'hPV;]'D׵<do[bxq.ig``H-{KDzTj@@m$Cxv6TJjo^4eKT#׋,d$oR b(ڹ]99r ?{D0 ZH_B!X?qݡ`X d#998| JoRxgs9Ң Xxì>*ZNf{"Ն˥ xP йYLf1MhV㶜ìTeYe?l1aRM\g>wQ/ ;#о 4c|{Ha`?>/PK!sFdrs/downrev.xmlLN0DHH\*4 q*ƅBu/IDNc |=8qߌfgzu1t , (ێ/ T{dsOLMlp@kE{(h;I]$YjˇoPmi_}Y5#sy1݂4?3ԗPJ? 7pJ)&%z,~. @ PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!Qm6.drs/e2oDoc.xmlPK-!sFwdrs/downrev.xmlPK(B s T?*"Straight Connector 13"Ê?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!V6drs/e2oDoc.xmlSێ0|Iذ aU%ЗmI:e=6ʃx2gfx>uBg#fB%0r(FV'` >ѝ[ )q)юč m{aiۄY2z/I>&XMs[27 iH88˜,h-1XD( &@ZtTnAyߺv M&`";DGV eA+SzT[W:Z ݕp>i5du>@9ݼG(lNy YBEcu¤R )yגZH %O'xi)X8 eζJZt !<t2E=|ΞC]Uu=Pq]˛9g՛ =zl^#ef j[!B]Ǫ}PK!' drs/downrev.xmlLN0DHH\*괨8rBqKmCE=qgFo:! ̦ (ۖko--v7Xg9fX+)ᐡ&>:T 9 SQΡvNϓF;lY>4CCz qRM|\^w"/ 0mmPE-QE Jr&$"?PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!V6.drs/e2oDoc.xmlPK-!' wdrs/downrev.xmlPKB S ?20# t+tR%t=@}NxyAB^"^"_"d"###############=@}NxyAB^"^"_"d"##############42Z~^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH42!     YUCj = vm9enXgL#?$|%.(\)Sj*`4A^5O9mE@D]@@SDeI3iIsRQ{}Ve9[X`<`j3m`m@ovFu*v"} 0~l0 I'<+p{LE_RwDaFI2$\SY|oj4K2o>#)r>v&GQb mZr;rv!9dOkgWz k(YT ##@^"^"^"^"d #```` `"`(`*`NUnknown G.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@Calibri[ VNI-TimesTimes New Roman=VNI-Aptima?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1hT'a0TOF@OF@!S7n}0##KqHP $PSD2!xx AChauAChau Oh+'0T  (4<DLAChauNormalAChau6Microsoft Office Word@@@F>fOF՜.+,0 hp| @# Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FHData H3~1Table9WordDocument;SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q