• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh, góp phần tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, do MTTQ Việt Nam phát động, góp phần cùng với Đảng và Nhà nước chăm lo và vun đắp sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng được củng cố và vững mạnh.

Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh, góp phần tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, do MTTQ Việt Nam phát động, góp phần cùng với Đảng và Nhà nước chăm lo và vun đắp sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng được củng cố và vững mạnh.

Hằng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều ban hành kế hoạch hướng dẫn thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện trong chương trình công tác của các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp vào nội dung sinh hoạt thường xuyên; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn, Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân học tập và làm theo 5 chuẩn mực được quy định tại Quyết định số 03-QĐ/ĐĐMT, ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum. 5 chuẩn mực đó là:

Cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định, quy tắc ứng xử của cơ quan và nơi cư trú. Nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và các tệ nạn tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần yêu nước; tuyệt đối trung thành, nhận thức đúng đắn và kiên định thực hiện mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ra sức phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hết lòng, hết sức phụng sự cho lợi ích chung của Đảng, của Tổ quốc và dân tộc. Nâng cao vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường đồng thuận xã hội. Luôn có tinh thần học hỏi, nghiên cứu, đề xuất và vận dụng sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ và chức trách được giao.

Nâng cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện, gắn học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có phong cách dân vận khéo, nói đi đôi với làm; luôn gần gũi với Nhân dân “Gần dân, sát dân, hiểu dân và có trách nhiệm với Nhân dân”; gương mẫu rèn luyện đạo đức, giáo dục thế hệ trẻ. Vận động Nhân dân tham gia thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, động viên Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng; chính quyền trong sạch, vững mạnh, thể hiện qua những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực.

Có ý thức xây dựng, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình. Thương yêu, đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp và đồng bào. Quan tâm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, sai trái, lệch lạc, bảo thủ, trì trệ, gây mất đoàn kết nội bộ. Chống chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi. Chống bệnh quan liêu, hình thức, không dám nói thẳng, nói thật, nói một đằng, làm một nẻo; phát huy tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự cường; đồng thời tôn trọng độc lập chủ quyền của các nước láng giềng khi được giao nhiệm vụ quan hệ đối ngoại Nhân dân, tăng cường mở rộng tình đoàn kết hữu nghị với bạn bè quốc tế, hợp tác cùng có lợi, phấn đấu vì hoà bình, phát triển. Chống chiến tranh, đói nghèo, chống các âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua những việc việc làm trên, trong những năm qua Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã có những việc làm thiết thực như: đăng ký những việc làm cụ thể bằng chương trình, kế hoạch hành động của cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xác định đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng làm căn cứ đánh giá chất lượng của tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm. Cán bộ MTTQ các cấp, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực như: Tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động; đoàn kết giúp nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức; xây dựng gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Khu phố văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội… Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn; Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư luôn gắn việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cuộc họp, hội nghị của dân làng ở khu dân cư. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương điểm hình tiên tiến, là minh chứng sinh động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh luôn phát huy quyền làm chủ, tinh thần sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Nhân dân đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất lao động, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Bên cạnh đó, Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. MTTQ các cấp tỉnh thường xuyên tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các đề án về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các dự án luật của Trung ương,...; triển khai việc tham gia góp ý xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như: góp ý trực tiếp, tiếp xúc cử tri, tổ chức các hội nghị tham gia góp ý trên các lĩnh vực.

Trong những năm qua (2014 - 2017) cán bộ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ nhau trong cộng đồng, tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh trên 80 tỷ đồng; trong đó: cấp tỉnh 55,5 tỷ đồng; cấp huyện: 24,7 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng trên 800 căn nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo, sửa chữa 42 căn; ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 5,8 tỷ đồng; Quỹ cứu trợ huy động trên 14 tỷ đồng; các hoạt động An sinh xã hội đã huy động được trên 111 tỷ đồng; riêng trong năm 2018, tính đến ngày 30/9/2018; Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được 19.074.008.000 đồng; Cấp tỉnh vận động được 11.992.128.000 đồng; Cấp huyện vận động được: 3.141.860.000 đồng. Cấp xã vận động được 883.927.000 đồng; Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, trên địa bàn toàn tỉnh đã huy động được 13.548.900.000 đồng, để hỗ trợ cho 34.419 hộ nghèo, hộ cận nghèo; trong đó hộ nghèo 22.217 hộ với số tiền 11.108.500.000 đồng, hộ cận nghèo 8.373 hộ với số tiền 1.674.600.000 đồng. Tổ chức Ngày Hội bánh chưng xanh tại 634 điểm với gần 70 ngàn hộ tham gia với số tiền trên 5,2 tỷ đồng. Cũng trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” của tỉnh đã giải ngân phân bổ số tiền: 17.144.292.000 đồng, để hỗ trợ xây dựng 90 căn nhà đại đoàn kết, số tiền 2.375.000.000 đồng; lồng ghép với Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà với tổng kinh phí 150.000.000 đồng; hỗ trợ sửa chữa 06 căn nhà, với số tiền 22.000.000 đồng; hỗ trợ cho 860 người nghèo để phát triển sản xuất với tiền 282.000.000 đồng; trao tặng 35.295 suất quà nhân dịp lễ, tết với tiền 13.950.550.000 đồng… và tại buổi lễ phát động “Ngày vì người nghèo” năm 2018, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, Ngân hàng đã tham gia hưởng ứng đăng ký ủng hộ năm 2018 với số tiền là 6,9 tỷ đồng; đơn vị và cá nhân ủng hộ trực tiếp tại chổ với số tiền hơn 39.440.000 triệu đồng tiền mặt.

Với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp trong tỉnh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trong hành động của mỗi người cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phát huy kết quả đạt được, trong những năm tới, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động việc học tập, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức mặt trận các cấp ngày càng vững mạnh, thực sự là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền Nhân dân, là trung tâm đoàn kết và thống nhất hành động của các tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ mặt trận, tinh thần yêu nước của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Tỉnh Kon Tum ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại./.

                                                                      Nguyễn Đăng Bình

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Video Clip