Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên ...