• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hào khí Cách mạng tháng Tám - Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bài học lớn trong thời đại ngày nay

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là kết quả một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; được tôi luyện trong thử thách gian khổ, trong máu lửa đấu tranh; qua các cao trào cách mạng, Ðảng ta đã từng bước trưởng thành, xây dựng và phát triển về tổ chức, gắn bó với lực lượng quần chúng cách mạng, tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ, lãnh đạo nhân dân vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám đã lật đổ chế độ thực dân, đế quốc hàng trăm năm; xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, thiết lập nền dân chủ cộng  hòa,  đưa  nước  Việt  Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Tám là kết tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự cường, của trí tuệ con người Việt Nam, của truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn, đầy sáng tạo của Ðảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là thành quả rực rỡ của sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cách mạng tháng Tám năm 1945, đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu, nhưng có thể nói bài học lớn nhất, sâu sắc nhất đó là “Bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” để giành và giữ chính quyền. Giành chính quyền, đó là mục tiêu của bất cứ cuộc cách mạng nào. Nhưng cái độc đáo của cuộc cách mạng tháng Tám, mang bản sắc Việt Nam, một sự sáng tạo của Đảng ta là không phải đợi đến khi phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc mới đặt vấn đề giành chính quyền về tay nhân dân. Tin tưởng mạnh mẽ ở lực lượng cách mạng của nhân dân, Đảng ta đã chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang với các hình thức và quy mô thích hợp, giành chính quyền từng bộ phận, thành lập và mở rộng các căn cứ địa cách mạng và sẵn sàng chuyển sang hình thức tổng khởi nghĩa khi có điều kiện. Ngay từ đầu chúng ta đã xác định việc giành chính quyền về tay nhân dân, xây dựng chính quyền của dân và phục vụ nhân dân, chính vì thế; Đảng đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức, khai thác và phát huy triệt để động lực tinh thần, nêu cao “ý chí Việt Nam”, tinh thần dũng cảm, sáng tạo, sẵn sàng xông lên cứu nước cứu nhà, tạo thành nguồn động lực to lớn để đưa Cách mạng tháng Tám đến thắng lợi hoàn toàn. Khơi dậy sức mạnh vô địch của hàng chục triệu quần chúng được giác ngộ, với ý thức giành chính quyền cho mình và của mình để rồi xây dựng chính quyền mưu lợi cho hạnh phúc của mình.

Bài học lớn của việc giành chính quyền và giữ chính quyền là Đảng ta đã biết chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng, làm cho lực lượng cách mạng đủ mạnh, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, từ đó làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, tạo ra thời cơ cách mạng để đưa cuộc cách mạng đến thành công. Lực lượng cách mạng có được chính là nhờ Đảng nắm bắt đúng nguyện vọng của quần chúng, biết gắn lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc với nhau, có mục tiêu chính trị rõ ràng, phương pháp cách mạng đúng đắn. Vận dụng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng ta đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, thể hiện trong khẩu hiệu đấu tranh từng thời kỳ như: độc lập dân tộc, người cày có ruộng, 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh, chủ trương phá kho thóc của Nhật để cứu đói cho dân và hàng loạt hình thức vận động, tập hợp lực lượng, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của quần chúng khác.

Chính vì thế, Đảng ta đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dựa trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân và trí thức, tạo nên một nguồn động lực mạnh mẽ đưa cách mạng tiến lên. Đảng ta đã kiên quyết dùng bạo lực cách mạng và đã biết sử dụng bạo lực cách mạng một cách thích hợp và đúng lúc để đập tan bộ máy nhà nước cũ, lập ra bộ máy nhà nước mới của dân, do dân và vì dân. Bạo lực cách mạng được sử dụng ở Cách mạng tháng Tám chính là sử dụng lực lượng chính trị và lực lượng quân sự, gắn kết hai hình thức đấu tranh là đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng để tiến lên giành chính quyền.

Sau khi chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà non trẻ ra đời. Đảng ta đã phải lãnh đạo nhân dân ta đương đầu với bao nhiêu thử thách. Ngân khố cạn kiệt, hai mươi vạn quân Tưởng kéo vào miền Bắc; Bọn thực dân Pháp núp sau lưng quân đội Anh kéo vào miền Nam. Tất cả bọn chúng đều nhằm lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ của ta. Để giữ vững chính quyền, Đảng và Nhà nước ta đã dựa chắc vào nhân dân, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần để đấu tranh thắng lợi với thù trong giặc ngoài. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận động nhân dân thực hiện tốt 3 nhiệm vụ cách mạng: chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Chính quyền cách mạng đã kịp thời ban hành các chính sách nhằm bồi dưỡng sức dân, thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, thi đua học chữ quốc ngữ, củng cố và mở rộng khối đoàn kết dân tộc, lãnh đạo cuộc Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội khoá đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày 6/01/1946, tổ chức đánh bại mọi âm mưu phản cách mạng, tạo cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh với kẻ thù và tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Cũng như các địa phương khác trong cả nước, Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Kon Tum diễn ra một cách mau lẹ và giành thắng lợi triệt để, trong lúc chưa có tổ chức cơ sở của Đảng và Mặt trận Việt Minh. Điều đó chỉ có thể suy luận và chứng minh rằng, tuy chưa có tổ chức cơ sở của Đảng và Mặt trận Việt Minh, nhưng chính ảnh hưởng của những người tù cộng sản, tù chính trị đã lan toả trong nhân dân với truyền thống đoàn kết vốn có của nhân dân các dân tộc, truyền thống yêu nước, một lòng hướng về Việt minh, ủng hộ Việt minh, theo Việt minh mà khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng tháng Tám ở Kon Tum diễn ra một cách nhanh gọn hầu như không tiếng súng, không đổ máu, mà thắng lợi triệt để hoàn toàn. Thắng lợi đó đã đem lại cho nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum một cuộc sống độc lập, tự do, đổi đời nô lệ, vươn lên làm chủ quê hương đất nước, giữ lấy vận mệnh của dân tộc mình.

Thành công nhanh chóng của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng tháng Tám ở Kon Tum không phải ngẫu nhiên, dễ dàng, mà là kết quả của sự kết hợp những yếu tố khách quan và chủ quan có tính chất sâu xa. Đó là kết quả của một quá trình đoàn kết đấu tranh anh dũng, bất khuất, kiên cường của nhân dân các dân tộc Kon Tum trước mọi kẻ thù xâm lược nhằm giành lấy quyền được sống, được tự do, độc lập. Đó cũng chính là khát vọng chính đáng của bao đời các thế hệ cha ông và mãi mãi về sau. Khát vọng sống và tinh thần quyết tâm đó đã được rèn luyện và nhân lên gấp bội khi được ánh sáng cách mạng của Đảng sớm đến với Kon Tum để soi đường, chỉ lối, tạo thêm sức mạnh và niềm tin để nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum vững bước trên con đường đấu tranh chống lại ách đô hộ của kẻ thù xâm lược và bọn phong kiến tay sai. Chính vì lẽ đó, nên tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Kon Tum vẫn không chùn bước, làm cho hệ thống cai trị của bọn thực dân, đế quốc luôn lo sợ. Đó là tiền đề cơ bản nhất để cho các viên chức, trí thức, thanh niên tiên tiến ở Kon Tum chớp thời cơ, tập hợp lực lượng hiệu triệu nhân dân theo ngọn cờ của Đảng, chủ trương của Mặt trận Việt Minh nhanh chóng giành chính quyền Cách mạng tháng Tám 1945.

Kế thừa và phát huy bài học Cách mạng tháng Tám về phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập và trong suốt thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh luôn chú trọng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân; chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách và người có công với nước; thực hiện công bằng xã hội; tôn trọng lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân trong quá trình lãnh đạo điều hành và đưa ra những quyết sách về quốc kế dân sinh hợp “ý Đảng - lòng dân”; Chính vì vậy, trong 77 năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy cao độ, nhân dân các dân tộc Kon Tum vẫn vững vàng một lòng theo Đảng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng đặt ra trong từng thời kỳ; tình hình an ninh chính trị trong tỉnh luôn giữ được ổn định, kinh tế có nhịp độ phát triển khá, các vấn đề xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Yếu tố đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới đã và đang tạo ra sức mạnh tổng hợp, khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng, nội lực trong nhân dân; đã góp phần quan trọng trong quá trình thay đổi diện mạo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, làm cho đời sống của nhân dân ngày một tốt hơn.

Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể phải xây dựng và phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh, phát huy nội lực kết hợp với tranh thủ ngoại lực để phát triển. Vì vậy, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn cách mạng hiện nay là phải củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ để tiến hành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng giàu mạnh về kinh tế, đảm bảo về an ninh, quốc phòng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

                                                       Nguyễn Đăng Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip