• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum

Thực hiện Đề án số: 01/ĐA-MTTW-BTT, ngày 05/5/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Ngày 17/8/2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số: 63/KH-MTTQ-BTT, về thực hiện Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Kon Tum.

Kết quả sau hơn 6 năm thực Đề án cho thấy MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã cụ thể hóa nội dung, giải pháp đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, về tập hợp ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kiến nghị với Đảng, Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; tập hợp ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Thông tin, tuyên truyền về tình hình đất nước, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến Nhân dân chính xác, kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Trong công tác thông tin, tuyên truyền, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã xác định những nội dung thu thập, tập hợp ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; về những chủ trương, đường lối, chính sách, quy định của pháp luật trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp từ tỉnh đến cơ sở; về năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên; tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số; chức sắc các tôn giáo; nhân sỹ, trí thức, thân nhân Kiều bào và người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài về những vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; Về chính sách, công tác đối ngoại nhân dân, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh.

MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã xác định những nội dung để thông tin cung cấp đến với Nhân dân về các Chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp, từ tỉnh đến cơ sở; Kết quả xử lý những vấn đề liên quan đến ý kiến, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân được phản ánh qua kênh thông tin của MTTQ Việt Nam; Những chủ trương, chính sách mới và kết quả giải quyết những vấn đề liên quan đến chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước, về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong những năm tiếp theo, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Đề án 01 về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” theo Nghị quyết số 03/NQ-MTTW, ngày 25/1/2015 của Hội nghị lần thứ hai Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh. Hằng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền và nắm bắt DLXH, tình hình nhân dân trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Tăng cường định hướng, xác định rõ nội dung thông tin, tuyên truyền đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân; kịp thời nắm bắt, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của nhân dân báo cáo với cấp ủy, chính quyền cùng cấp theo định kỳ hoặc đột xuất. Tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh với các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin báo chí của địa phương, báo chí của Trung ương đứng chân trên địa bàn để vừa tập hợp ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân vừa thống nhất nội dung, biện pháp tuyên truyền.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung công tác tuyên truyền miệng thông qua các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng để làm công tác tuyên truyền ở địa bàn dân cư và nắm bắt tình hình nhân dân.

Thu thập ý kiến, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và dư luận xã hội (DLXH); thông qua việc tập hợp ý kiến của cử tri và Nhân dân trước và sau các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp; Thông qua hệ thống tổ chức của MTTQ Việt Nam, và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh; Kênh thông tin từ mạng lưới cộng tác viên của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; Xây dựng đầu mối nắm bắt, cung cấp thông tin và DLXH của Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và lực lượng cốt cán phong trào của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh.

Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để cung cấp những thông tin mới cập nhật theo nội dung chuyên đề đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức thông tin đến với Nhân dân ở các địa phương trong tỉnh, trong đoàn viên, hội viên và trong cả hệ thống chính trị; thông qua lực lượng cộng tác viên, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, già làng, trưởng thôn, trưởng họ tộc, chức sắc các tôn giáo... để xây dựng mạng lưới làm công tác tuyên truyền miệng đến với Nhân dân địa bàn khu dân cư. Vì đây là nguồn thông tin phản hồi có vai trò rất quan trọng đối với quá trình ban hành, tổ chức thực hiện, bổ sung, sửa đổi các quyết định lãnh đạo, quản lý xã hội, góp phần giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước có được những quyết định đúng đắn, phù hợp với quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và những vấn đề quốc kế dân sinh...

Thực hiện tốt Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” để làm tốt công tác nắm bắt, tập hợp tâm tư, ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, góp phần giải tỏa một phần những vấn đề bức xúc của xã hội, sự bất cập giữa chủ trương, chính sách, pháp luật chưa phù hợp với nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, kịp thời cung cấp thông tin tình hình đất nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và địa phương đến nhân dân để hiểu và thực hiện. Tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận về hành động trong nhân dân và xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặc khác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện quyền được thông tin của MTTQ Việt Nam đến với các tầng lớp nhân dân; tăng cường các hình thức đối thoại, thảo luận dân chủ trong nhân dân; chủ động phản bác những thông tin xuyên tạc hoặc lệch lạc, gây tâm lý hoài nghi trong xã hội, phát huy thế chủ động, tiến công trên mặt trận tư tưởng văn hoá, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”./.

                                                           Nguyễn Đăng Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip