Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum; Ban Th­ường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Thắng Lợi thống nhất với lãnh đạo phường Thắng Lợi tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo với  công dân phường Thắng Lợi, thành ...