Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

nCoV

nCoV

ĐẠI ĐOÀN KẾT - MỘT TƯ TƯỞNG LỚN, NHẤT QUÁN VÀ XUYÊN SUỐT CỦA HỒ CHÍ MINH

Email In PDF.

Trong quá trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, có ý kiến của một số nhà nghiên cứu cho rằng: Đại đoàn kết không phải là tư tưởng của Hồ Chí Minh. Theo họ, Người chỉ kế thừa và phát huy truyền thống đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong điều kiện lịch sử mới. Và như vậy, những nhà nghiên cứu này đã phủ nhận luôn những luận điểm, những nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết mà Người đã để lại trong di sản tư tưởng của mình. Song đa số những nhà nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh đều khẳng định rằng: Đại đoàn kết là một tư tưởng- tư tưởng lớn, tư tưởng nổi bậc, xuyên suốt và nhất quán của Người nhằm xây dựng, củng cố, tăng cường lực lượng cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

Khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí minh về đại đoàn kết, chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt về chất so với truyền thống đại đoàn kết dân tộc. Nếu như trong truyền thống, đại đoàn kết dân tộc được thực hiện chỉ nhằm mục đích xây dựng và bảo vệ “tông miếu, xã tắc” cho số ít giai cấp thống trị bóc lột, thì đại đoàn kết được thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhằm phục vụ lợi ích cho quảng đại quần chúng lao động, như Người từng giới thiệu nội dung chương trình Việt Minh: “Có mười chính sách bày ra. Một là ích nước hai là lợi dân”1, hay trong lời khẳng định về mục đích của Đảng Lao Động là “Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”2. Chính vì vậy, khi thực hiện tư tưởng này, Hồ Chí Minh đã đưa ra những lời hiệu triệu, động viên nhằm tập hợp toàn dân trong nước, lao động trên toàn thế giới thành một khối đoàn kết, nhất trí trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung của dân tộc mình và giai cấp công nhân như: “Toàn dân đoàn kết muôn năm”, “Lao động tất cả các nước, đoàn kết lại”…

Thực tiễn lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam càng làm sáng tỏ một cách thuyết phục rằng đại đoàn kết không chỉ là một tư tưởng lớn, mang tính chiến lược mà còn là một trong những mối quan tâm hàng đầu, nhất quán và xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Điều đó thể hiện qua những dẫn chứng sau:

Ngay những năm đầu tiên khi tìm thấy con đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã đấu tranh tích cực trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nhằm thực hiện luận điểm của V.I.Lênin và khẩu hiệu Quốc tế Cộng sản về đoàn kết quốc tế “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại”, thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa. Đặc biệt, tháng 6 năm 1923, Người quyết định rời Pari, bắt đầu chuyến hành trình trở về Tổ quốc. Trong thư gửi các đồng chí cùng hoạt động ở Pháp người đã nói rõ mục đích của sự trở về này: “Tôi trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”3.

Khi đặt chân về đến Tổ quốc thân yêu ngày 28 tháng 1 năm 1941, người cùng với Đảng ta bắt tay ngay vào thực hiện đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất, để rồi đúng vào dịp sinh nhật Người ngày 19 tháng 5 năm 1941 Hội Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là mặt trận Việt Minh) ra đời. Về thành phần, mặt trận Việt Minh bao gồm những người yêu nước trong công nhân, nông dân và những người yêu nước trong các tầng lớp nhân dân lao động khác; Mặt trận Việt Minh do Đảng trực tiếp lãng đạo.

Với vai trò to lớn của Mặt trận Việt Minh, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy, đưa đến thẳng lợi vẻ vang của cách mạng Tháng tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945. Với cương vị Chủ tịch nước chủ trì phiên họp đầu tiên của chính phủ ngày 03 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đã quan tâm ngay đến vấn đề đại đoàn kết dân tộc, Người chỉ rõ đoàn kết Lương - Giáo là một trong 6 vấn đề cấp bách mà chính phủ cách mạng phải tập trung thực hiện  nhằm giữ vững thành quả cách mạng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân.

Đến dự đại hội thành lập mặt trận Liên Việt ngày 03 tháng 3 năm 1951, Hồ Chí Minh đã tiếp tục khẳng định: “Rừng cây đại đoàn kết dân tộc đã nở hoa kết quả và gốc rễ của nó đang ăn sâu rộng khắp toàn dân và nó có một tương lai “trường sinh bất lão”4

Với chủ trương của Hồ Chí Minh và Đảng ta, ngày 12 tháng 12 năm 1960 Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam ra đời, về thành phần và lãnh đạo mặt trận cũng giống như mặt trận Việt Minh trước đây. Từ đó cho đến khi qua đời, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hêt sức quan tâm mở rộng, củng cố Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam. Người thường xuyên gửi thư, gửi điện cho chủ tich mặt trận Nguyễn Hữu Thọ nhằm chỉ thị, động viên không ngừng mở rộng mặt trận hơn nữa. chính vì vậy ngày 21 tháng 4 năm 1968 Liên minh các lượng Dân tộc, Dân chủ và hòa bình ra đời, do ông Trịnh Đình Thảo làm chủ tịch; thành phần gồm những trí thức, công chức yêu nước trong bộ máy ngụy quyền Sài Gòn kiên quyết chống ngoại xâm, đánh đổ chế độ ngụy quyền giành độc lập, dân chủ và hòa bình đồng thời mong muốn thành lập chính phủ liên hiệp dân tộc ở miền nam. Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Liên minh này luôn sát cánh với Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam”5 trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Năm 1969 mặt dù sức khỏe đã giảm nhiều, Người vẫn luôn quan tâm đế hoạt động của Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam, gửi điện cảm ơn lãnh đạo Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam, Liên minh các lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình (23/5/1969).

Như vậy, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ chí minh luôn hết sức quan tâm đến vấn đề đại đoàn kết dân tộc, tập hợp cho hết các lực lượng yêu nước trong dân tộc vì mục tiêu một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, đồng thời người cũng hết sức quan tâm đến đoàn kết quốc tế, thực hiện di huấn của V.I.Lênin và khẩu hiệu của Quốc tế Cộng sản vì thắng lợi của phong trào hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

Qua những luận chứng trên, chúng ta đi đến khẳng định rằng: Đoàn kêt, đại đoàn kết là một tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh; một tư tưởng nổi bậc, bao trùm, xuyên suốt, nhất quán của Người. Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí MinhTư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát triển chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đoàn kết của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt là đã vận dụng và phát triển sáng tạo, chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của Việt Nam trong từng giai đoạn cách mạng.Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh là hệ thống các luận điểm về vị trí, vai trò, nội dung, nguyên tắc, phương pháp tập hợp, tổ chức lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH. Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh ngay từ đầu năm 1930 khi Đảng ta ra đời, đã trở thành chiến lược xuyên suốt đường lối của Đảng

Chúng ta cần khẳng định rằng từ những năm 20 của thế kỷ XX cho đến nay, đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và truyền thồng dân tộc qua sự vận dụng, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh cùng với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hóa thành nguồn sức mạnh, động lực phát triển quan trọng quyết định của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, đại đoàn kết vẫn được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xác định là một trong những nội lực quan trọng nhất để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như niềm tin vững chắc của Người: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. thành công, thành công, đại thành công”6.

ThS Phạm Thị Thu

Chú thích:

  1. Hồ Chí Minh:Toàn tập, Nxb CTQG, H 2011,tập3, trang242
  2. Hồ Chí Minh:Toàn tập, Nxb CTQG, H 2011, tập7, trang 49
  3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H 2011, tập1, trang 192
  4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H 2011, tập 6, trang 181
  5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H 2011, tập12, trang 461
  6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H 2011, tập13, trang 119

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tổ chức - Tuyên giáo

Dân tộc - Tôn giáo

LIÊN KẾT WEB

Ai đang online

Hiện có 39 khách Trực tuyến

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday967
mod_vvisit_counterYesterday1307
mod_vvisit_counterThis week8761
mod_vvisit_counterLast week9111
mod_vvisit_counterThis month4934
mod_vvisit_counterLast month46018
mod_vvisit_counterAll822891
Online (20 minutes ago): 27
Your IP: 35.173.48.53
,
Now is: 2020-07-04 16:09

Đồng chí NGUYỄN TRUNG HẢI
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum

VIDEO KONTUM