Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

nCoV

nCoV

Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Email In PDF.

Đại hội Chi bộ ỦY ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sau Đại hội chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chi ủy, Chi bộ cơ quan đã tập trung lãnh đạo kịp thời xây dựng và ban hành Quy chế làm việc; Chương trình toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể trong chi ủy và đảng viên, tích cực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Chi ủy, Chi bộ đề ra chủ trương, nghị quyết sát, đúng nhằm lãnh đạo, động viện cán bộ, công chức, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng chi bộ.

Trong 5 năm qua, Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; nhiều chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả đáng khích lệ; hoạt động của Chi ủy, Chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp; chất lượng, hiệu quả lãnh đạo được nâng lên; đoàn kết trong Chi ủy, Chi bộ và cơ quan được đề cao; phương thức hoạt động được đổi mới, tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng... 

Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có 17 đảng viên, được chia làm 3 tổ đảng; Chi bộ luôn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung về đổi mới và chỉnh đốn đảng. Trong từng thời điểm cụ thể, lựa chọn nội dung, tập trung lãnh đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Chi bộ thường xuyên chỉ đạo công tác xây dựng Đảng; phổ biến, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, cấp uỷ thường xuyên rút ra những vấn đề cốt lõi, những vấn đề sát với thực tế ở cơ quan. Trong các kỳ sinh hoạt, chi bộ luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình thẳng thắn, trung thực, góp phần xây dựng nội bộ đảng thống nhất về tư tưởng và hành động. Chi bộ thường xuyên kiểm tra công tác Chi bộ đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, trên cơ sở đó phát huy vai trò tính tiên phong gương mẫu trong học tập và sinh hoạt, công tác, lao động; đồng thời còn là cơ sở để đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.

Trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, đảng viên luôn được Chi ủy, Chi bộ quan tâm đúng mức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ đúng quy trình, trên cơ sở tiêu chuẩn về trình độ, khả năng, đảm bảo tính kế thừa và có uy tín cao; đội ngũ cán bộ cơ quan đã từng bước được chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ, dần dần trẻ hoá đội ngũ cán bộ để hoàn thành và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan phân công. Cải tiến lề lối và phương thức làm việc, giải quyết công việc có trọng tâm, trọng điểm, đúng chức năng, thẩm quyền. Chi bộ từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và củng cố mối đoàn kết trong nội bộ cơ quan, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Chi bộ tập trung lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ. Thông qua việc nêu gương của người đứng đầu cơ quan, chi bộ đã phát huy vai trò tiên phong, gư­ơng mẫu của cán bộ, đảng viên trực tiếp ở các Ban chuyên môn, Văn phòng và các tổ chức đoàn thể vận động, động viên cán bộ, đảng viên, công chức phấn đấu hoàn thành tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam các cấp hàng năm và các nội dung công tác đột xuất theo chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thông qua sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, Chi ủy, Chi bộ phối hợp với lãnh đạo cơ quan th­ường xuyên phổ biến, triển khai các văn bản, chỉ thị của cấp trên cho đảng viên và cán bộ, công chức, thông tin những vấn đề chính trị, thời sự nổi bật của tỉnh, khu vực, trong nước và tình hình quốc tế. Chủ động nắm bắt các trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, né tránh trách nhiệm, cơ hội, phát ngôn lệch chuẩn... để đấu tranh, phê bình, góp ý nhằm giáo dục, uốn nắn. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị t­ư tư­ởng nên đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan luôn xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của mình, có sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tự giác chấp hành và thực hiện tốt quy chế của chi bộ, quy chế, quy định của cơ quan, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn.

Hằng tháng, trong các cuộc họp của chi bộ, Chi bộ luôn gắn với tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm, mỗi tháng phân công 02 đồng chí đảng viên báo cáo kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ theo nội dung đăng ký ngay từ đầu năm; đối với đảng viên giữ chức vụ thì báo cáo kết quả nêu gương. Phân công mỗi tổ đảng chuẩn bị 01 chuyên đề và chi bộ tổ chức sinh hoạt theo quý. Qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề hàng năm đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, cán bộ công chức, đảng viên ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình, tạo không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết thống nhất cao trong cơ quan, đồng thời nâng cao nhận thức và hiểu biết cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, Chi bộ còn thường xuyên quán triệt những nội dung trong Quy định Chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số: 03-QĐ/ĐĐMT, ngày 29 tháng 6 năm 2017, của Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum). Đó là:

Cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định, quy tắc ứng xử của cơ quan và nơi cư trú. Nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và các tệ nạn tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần yêu nước; tuyệt đối trung thành, nhận thức đúng đắn và kiên định thực hiện mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ra sức phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hết lòng, hết sức phụng sự cho lợi ích chung của Đảng, của Tổ quốc và dân tộc. Nâng cao vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường đồng thuận xã hội. Luôn có tinh thần học hỏi, nghiên cứu, đề xuất và vận dụng sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ và chức trách được giao.

Nâng cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện, gắn học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có phong cách dân vận khéo, nói đi đôi với làm; luôn gần gũi với Nhân dân “Gần dân, sát dân, hiểu dân và có trách nhiệm với Nhân dân”; gương mẫu rèn luyện đạo đức, giáo dục thế hệ trẻ. Vận động Nhân dân tham gia thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, động viên Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng; chính quyền trong sạch, vững mạnh, thể hiện qua những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực.

Có ý thức xây dựng, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình. Thương yêu, đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp và đồng bào. Quan tâm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, sai trái, lệch lạc, bảo thủ, trì trệ, gây mất đoàn kết nội bộ. Chống chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi. Chống bệnh quan liêu, hình thức, không dám nói thẳng, nói thật, “nói một đằng, làm một nẻo”; phát huy tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự cường; đồng thời tôn trọng độc lập chủ quyền của các nước láng giềng khi được giao nhiệm vụ quan hệ đối ngoại Nhân dân, tăng cường mở rộng tình đoàn kết hữu nghị với bạn bè quốc tế, hợp tác cùng có lợi, phấn đấu vì hoà bình, phát triển. Chống chiến tranh, đói nghèo, chống các âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết quả phân loại cán bộ, công chức hàng năm có từ 02 đến 03/5 ban chuyên môn, văn phòng đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 95% - 100% cá nhân hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, trong đó có trên 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng thời đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên. Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.

Qua thực hiện, nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức cơ quan trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí được nâng lên. Chế độ tự phê bình và phê bình từng bước đi vào nề nếp trong tổ chức sinh hoạt Đảng, tạo được những chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Chi bộ đã quán triệt cho từng cán bộ, đảng viên nguyên tắc kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề cao cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Chi bộ cũng thường xuyên giáo dục về đạo đức lối sống, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất lối sống trong sáng lành mạnh, thể hiện tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, thể hiện đúng trách nhiệm và luôn gần gũi sát dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, để phản ánh lên cấp trên về những vấn đề có liên quan đến đời sống, kinh tế của Nhân dân.  

Mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ đến Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam đặt mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất và phát huy sức mạnh của tập thể đảng viên, cán bộ, công chức nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong tình hình mới; phát huy dân chủ, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy tốt nhất năng lực, sở trường trong công tác; xây dựng các tổ chức quần chúng thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò, vị trí để chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên; làm tốt công tác đảng, quyết tâm xây dựng chi bộ cơ quan thực sự trong sạch, vững mạnh./.

                                                                  

                                                              Bài và ảnh: Nguyễn Đăng Bình

                                                  

                                                                                                        

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tổ chức - Tuyên giáo

Dân tộc - Tôn giáo

LIÊN KẾT WEB

Ai đang online

Hiện có 48 khách Trực tuyến

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday561
mod_vvisit_counterYesterday904
mod_vvisit_counterThis week4876
mod_vvisit_counterLast week9065
mod_vvisit_counterThis month28899
mod_vvisit_counterLast month40395
mod_vvisit_counterAll933173
Online (20 minutes ago): 17
Your IP: 3.237.94.109
,
Now is: 2020-09-23 17:17

Đồng chí NGUYỄN TRUNG HẢI
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum

VIDEO KONTUM