Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

nCoV

nCoV

Kỷ niệm 130 năm, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020): Nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Email In PDF.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong thế kỷ XX nhân dân ta, đất nước ta đã sản sinh ra một con người vĩ đại, tài năng và đức độ, tỏa sáng lung linh như những trang huyền thoại, thu hút tình cảm ngưỡng mộ, kính yêu của hàng triệu trái tim nhân loại tiến bộ bằng cuộc sống hào hùng, hoạt động phong phú và sự nghiệp to lớn của mình, đã trở thành một biểu tượng bất tử về cả sức mạnh chiến thắng lẫn lòng nhân ái, mà ngay cả kẻ thù cũng không thể không tỏ lòng khâm phục. Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lãnh tụ thiên tài kính yêu của dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ cộng sản kiên cường và lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới, danh nhân văn hóa của nhân loại.

Ðã hơn 50 năm qua, kể từ khi nhân loại tiến bộ vĩnh biệt Người, nhưng mỗi khi đọc lại, soi mình vào từng lời trong bản Di chúc, chúng ta càng thấm thía biết bao lời Người để lại trước lúc đi xa, chúng ta tự hào, kính dâng lên Người những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước sau gần 35 năm qua.

Là người sáng lập Đảng, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á năm 1945, Người đã có một tầm nhìn xuyên thời đại, thấy trước tương lai, lường trước được những khó khăn. Từng chữ, từng câu trong Di chúc của Người chất chứa bao tâm huyết, trí tuệ, tình thương yêu và sự trăn trở với lời văn chân tình, mộc mạc, là làm sao cho “…nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Người nói: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ mà Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ Nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. Trong suốt hơn 50 năm qua, theo Di chúc của Người, Đảng ta đã tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt là đổi mới, chỉnh đốn Đảng như: Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ . Đã chú trọng củng cố và phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ vững và đổi mới cơ chế thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tận tụy với công việc, gắn bó với Nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Thấm nhuần tình thương yêu vô bờ bến của Bác đối với dân tộc, với đồng bào trong Di chúc của Người để lại. Hơn ai hết, giờ đây trong mỗi chúng ta, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải rèn luyện mình, suốt đời học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, quyết đem hết tinh thần và năng lực đoàn kết thành một khối thống nhất, phấn đấu quên mình, quyết làm tròn nghĩa vụ cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Chúng ta đã nắm vững và thực hiện tốt những chỉ dẫn mang tầm thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi chúng ta; ra sức xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân; bền gan, vững chí trước mọi thử thách, gian nan, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng, hiệu quả, tu dưỡng đạo đức cách mạng, tôi rèn bản lĩnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên mới giữ trọn lời thề với Bác.

          Ngày 07 tháng 11 năm 2006, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đã được Đảng ta phát động sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, nội dung trọng tâm là học tập đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Bác. Đây là cuộc vận động lớn của Đảng ta, mang tính toàn dân, toàn diện, có tính chiến lược lâu dài và có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc trong bối cảnh hiện nay; Việc học tập và làm theo lời dạy của Bác là một tài sản vô cùng quí báu của Đảng ta, của dân tộc ta, của mỗi người cán bộ, đảng viên và từng thành viên trong xã hội, đó cũng chính là mục tiêu vươn tới của xã hội chúng ta hôm nay và những thế hệ mai sau; là niềm tự hào vô cùng to lớn của dân tộc Việt Nam; đồng thời cũng là biện pháp để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền đạo đức của xã hội, là sự biểu thị tình cảm và lòng biết ơn vô bờ bến đối với Bác Hồ kính yêu.

Ngày 14 tháng 5 năm 2011, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW “về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, phải tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI và XII của Đảng.

Đặc biệt chỉ thị nhấn mạnh việc làm theo qua những hành vi thiết thực, cụ thể; tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên; Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Tự hào kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2020) và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiến lên giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đổi mới và hội nhập Quốc tế của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với niềm tin, ý chí và bản lĩnh vững vàng, Đảng ta đã và đang tiếp tục lãnh đạo thực hiện trọn vẹn Di chúc của Bác để xây dựng đất nước Việt Nam đổi mới, hiện đại, hội nhập và phát triển, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phấn đấu thực hiện hoài bão của Người là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, mỗi con người của chúng ta nguyện: Suốt đời phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình trở thành những chiến sĩ trung thành với Ðảng, với dân, xứng đáng là người cán bộ tận tuỵ, gương mẫu, là người công bộc, người đày tớ thật trung thành của Nhân dân, vững tin viết nên những trang sử mới hào hùng trong thời đại Hồ Chí Minh bằng mỗi việc làm cụ thể, gắn với từng kế hoạch, chương trình công tác của ngành, đơn vị bằng trách nhiệm chính trị cao cả và tình cảm sâu nặng không bao giờ phai đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu./.

                          Bài, ảnh: Nguyễn Đăng Bình

                                                                                 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tổ chức - Tuyên giáo

Dân tộc - Tôn giáo

LIÊN KẾT WEB

Ai đang online

Hiện có 49 khách Trực tuyến

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday560
mod_vvisit_counterYesterday904
mod_vvisit_counterThis week4875
mod_vvisit_counterLast week9065
mod_vvisit_counterThis month28898
mod_vvisit_counterLast month40395
mod_vvisit_counterAll933172
Online (20 minutes ago): 17
Your IP: 3.237.94.109
,
Now is: 2020-09-23 17:13

Đồng chí NGUYỄN TRUNG HẢI
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum

VIDEO KONTUM